• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขุมความรู้องค์กร

ขุมความรู้องค์กร

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564-2567 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่

กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณ ดาวน์โหลด
การจัดการข้อมูล (Data Management) เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
การสัมมนา “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่” ดาวน์โหลด
การจัดทำเอกสารราชการในการทำงาน ดาวน์โหลด
การวางแผนและวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด
การคิดทำงานอย่างเป็นระบบ ดาวน์โหลด
การนำเสนออย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงานร่วมกันต่อไป ดาวน์โหลด
LeanR2R for Quality Improvement โดย คุณนงลักษณ์ พื้นชมภู ดาวน์โหลด
Asian Emporiums – Trade, Culture and Globalization การประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวน์โหลด
เอกสารการประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2 โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวน์โหลด
เอกสารการประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 3 โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวน์โหลด
Lunck Talk "การจัดการโรคที่เกิดจากความเครียด" ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการทำ R2R ดาวน์โหลด
ก้าวสู่ R2R : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ปี 2554 ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสารประกอบการขอตำแหน่ง)

  1. คู่มือวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิค Flame Atomic Absorption Spectroscopy สาหรับงานสิ่งแวดล้อม โดย ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา [ดาวน์โหลด]
  2. คู่มือ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน การจำแนกนักศึกษา และการขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ดาวน์โหลด]
  3. คู่มือปฏิบัติงานการตัดจ่ายวัสดุในระบบ SAP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ [ดาวน์โหลด]
  4. คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม โดย นภารัตน์ ขนันทัย [ดาวน์โหลด]
  5. คู่มือปฏิบัติงาน การวิเคราะห์หาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงขยะโดยเครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ โดย นภารัตน์ ขนันทัย [ดาวน์โหลด]
  6. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงใจระบบ MU-ERP [ดาวน์โหลด]
  7. คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2561 [ดาวน์โหลด]

ขุมความรู้องค์กร & ชุมชนนักปฏิบัติ

บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 11 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 10 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 9 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 8 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 7 ดาวน์โหลด
40 ปีแห่งการพัฒนาศาสตร์การอยู่ร่วมระหว่างมนุษย์และโลกธรรมชาติอย่างยั่งยืน - รุ่งจรัส หุตะเจริญ ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 6 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 5 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 4 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 4 ดาวน์โหลด
(exe file)
บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 3 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 ดาวน์โหลด
บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 ดาวน์โหลด
2561
เทคนิคการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด
2559
การพัฒนากระบวนการในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณหลักสูตร

ดาวน์โหลด

ถอดบทเรียน

ชื่อผลงาน File
ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการร้านค้ามือสอง พ.ศ. 2557-2562 ดาวน์โหลด
ชื่อผลงาน File
Research Talk "ทุนวิจัยจากต่างประเทศ เคล็ดลับทำได้ไม่ยาก" ดาวน์โหลด
ชื่อผลงาน File
การถอดบทเรียน "เทคนิคการสอนของอาจารย์รุ่นใหม่" ดาวน์โหลด
ถอดบทเรียน "เทคนิคการเป็นเลขานุการคณบดี 2 สมัย" ดาวน์โหลด
ชื่อผลงาน File
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ดาวน์โหลด
การจัดทำวารสาร Environment and Natural Resources Journal สู่ฐานข้อมูลสากล (Best Practice) ดาวน์โหลด
ชื่อผลงาน File
ถอดบทเรียน (ถอดบทเรียนแนว Best Practice) "การจัดทำวารสาร JPR2R เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI" ดาวน์โหลด
ถอดบทเรียน (ศึกษากระบวนการเรียนรู้) "กระบวนการจัดกิจกรรม Faculty Party and Deployment" ดาวน์โหลด
ถอดบทเรียน: เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา) "การจัดทำโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม" ดาวน์โหลด

2559

ชื่อผลงาน File
ถอดบทเรียน “การสร้างผลงานตำราด้านสิ่งแวดล้อม” รองศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ จากผลงานการแต่งตำรา เรื่อง"การจัดการชายฝั่ง: การบูรณาการ สู่ความยั่งยืน (Coastal Management: Integration to Sustainability)" https://www.youtube.com/watch?v=hecYAxh44r0
ถอดบทเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ จากผลงานการตำราเรื่อง "วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย (Tree-Ring and Applications in Thailand)" https://www.youtube.com/watch?v=xU7rhlHpZbM
“เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ร่วมแบ่งปันความสำเร็จสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ" Part1: https://www.youtube.com/watch?v=qypYM-Zi3Zw
Part2: https://www.youtube.com/watch?v=91ERIbTw79M

2558

ชื่อผลงาน File
ถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการนำแผนยุทศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะฯ ดาวน์โหลด
ถอดบทเรียน 5 ส งานคลังและพัสดุ ดาวน์โหลด

2556

ชื่อผลงาน File
ถอดบทเรียน เรื่อง กระบวนการดำเนินงานขออนุสิทธิบัตร เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน และกรรมวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ (ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และคณะ) ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ

รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564-65 ดาวน์โหลด
รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวนโหลด

รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

กิจกรรม KM

กิจกรรมเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ. น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?
คลิปวิดิโอ [Part 1][Part 2][Part 3]
ดาวน์โหลด
กิจกรรมการบรรยาย “แนวคิด LEAN ในการทำ R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร”
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=8c5gnxAz6WU&t=66s
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=SaUZc55uZnw&t=196s
ดาวน์โหลด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมแบ่งปันความสำเร็จสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ"
Part1: https://www.youtube.com/watch?v=qypYM-Zi3Zw
Part2: https://www.youtube.com/watch?v=91ERIbTw79M
ดาวน์โหลด

ผลงานนำเสนอ งานมหกรรมคุณภาพ

ชื่อผลงาน File
Poster Presentation (Onsite)  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งผลงานประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)      โดย ภาณี นาคไร่ขิง  [ดาวโหลด]
การพัฒนาระบบวนเกษตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดลำปาง โดย วารินทร์ บุญเรียม   [ดาวโหลด]
ต้นแบบถังขยะรักษ์โลก โดย มณีพร คุ้มกัน   [ดาวโหลด]
Poster Presentation (Online)  
การศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดโครงการอบรม หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวส.) โดย วิลินธร ชูโต   [ดาวโหลด]
การพัฒนาช่องทางบริการสอบถามข้อมูล เรื่อง หลักฐานการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย โดย จิราพัชร จำปาสิงห์   [ดาวโหลด]
ติดตาม KPI ด้วย Online Platform โดย ปาลิดา เจริญสุข   [ดาวโหลด]
การพัฒนาเชิงพื้นที่โดยการปลูกไม้โตเร็วในรูปแบบวนเกษตร โดย ณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน   [ดาวโหลด]
ชื่อผลงาน File
1. ถอดบทเรียนการปฏิบัติตามนโยบาย Low Carbon Faculty ของบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย วรนันท์ บุตราช อภิสรา โชติภาภรณ์  [download]
2. การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดอบรมแบบสีเขียว โดย สวัสดิรักษ์ ใสงาม ภัทราวุธ พุสิงห์  [download]
ชื่อผลงาน File
ประเภท Team Good Practice  
ชื่อเรื่อง “ประสานพลังสู้ PM2.5 : การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา” โดย ผู้ช่วยอาจารย์ ภัทราวุธ พุสิงห์  
ประเภท Poster Presentation  
1. การพัฒนากลุ่มวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ยุทธพล ผ่องพลีศาล ดาวน์โหลด
2. การพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการขององค์กร โดย สุรีกานต์ โตไทยะ  
3. การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองโดยใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก โดย วรงค์ บุญเชิดชู ดาวน์โหลด
4. ผลกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการต่อการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ไพลิน บุนนาค ดาวน์โหลด
5. ความพร้อมของนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์และการเรียนตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย วรนันท์ บุตราช สุกัญญา ส่งสวัสดิ์ ภัทรพล แก้วสถิตย์ ดาวน์โหลด
ชื่อผลงาน File
1. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดาวน์โหลด
2. การจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 ดาวน์โหลด
3. กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด
ชื่อผลงาน File
Poster Presentation
1. การใช้วัสดุสำรองคลังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดาวน์โหลด
2. กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด
3. ความต้องการและความพึงพอใจต่อสวัสิดการของบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด
Oral Presentation
1. ต้นแบบการนำน้ำฝนกลับมาใช้ (Rainwater harvesting) ดาวน์โหลด
ชื่อผลงาน File
1.LEAN ดีต่อใจ รายงานผลสำเร็จ KPI ได้ 24 hr ดาวน์โหลด
2. E-Document ลดเวลา ลดทรัพยากร ดาวน์โหลด
3. การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร: ห้องเรียน ห้องประชุมได้ดั่งใจ ดาวน์โหลด

ปี 2559
ชื่อผลงาน File
1.เครื่องมือประเมินโครงการเพื่อความสำเร็จองค์กร ดาวน์โหลด
2. ชุมชนนักปฏิบัติ "การวางแนวทางร่วมกันในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณหลักสูตร" ดาวน์โหลด
3. ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.