• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล มีทักษะการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อยกระดับทักษะกระบวนทัศน์ทางความคิด การวิจัยและความรู้ทางวิชาการเพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (PLOs) ดังนี้

PLO 1 : วางแผนการพัฒนาเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามกรอบความสัมพันธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสากล ภูมิภาคอาเซียนและการพัฒนาท้องถิ่น  อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ        

PLO 2 : ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิด และกระบวนวิธีการดำเนินงานวิจัยข้ามศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาวาระเมืองใหม่ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ทักษะการทำงานด้านวิจัย Research Skills)

PLO 3 : ประยุกต์ทฤษฎีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์และศาสตร์การบริหารจัดการ เพื่อกำหนดเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ เกณฑ์ชี้วัด และการประเมินทิศทางการบริหารจัดการความมั่นคงระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PLO 4 : มีศักยภาพด้านภาวะผู้นำในการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Leadership and management Skills)

PLO 5 : มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Information and Communication Technology Skills)

งานวิจัยของหลักสูตรเน้นหนักทางด้าน

บูรณาการการวิจัยที่ตอบสนองแนวคิดหลักของการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คือ สภาพแวดล้อมของเมืองต้องน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข มีความสะดวกสบายทั้งสุขภาพกายและใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาและจัดการการชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง นอกจากทิศทางงานวิจัยของหลักสูตรตอบสนองแนวคิดหลักของการจัดการเมืองน่าอยู่ฯ จะสองคล้องกับความต้องการของชุมชนและปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ยึดหลักภารกิจการมีส่วนร่วมและสามารถนำผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล ซึ่งกรอบการวิจัยประกอบไปด้วย

 • ดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมในการเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
 • เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาสังคมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน, การจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการ, การป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม, การเตรียมความพร้อมของชุมชนและการสร้างเครือข่าย
 • ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และการวางแผนยุทธศาสตร์บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต -
 • การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 1. (ภาคปกติ) แผน ก.2 100,300 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)
 2. (ภาคพิเศษ) แผน ก.2 125,200 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)

การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรภาคปกติ : จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
 • หลักสูตรภาคพิเศษ : จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
ประธานกรรมการ
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1222
โทรสาร 0-2441-9507
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง
สถานที่ติดต่อห้อง 1109 (ห้องงานบริการการศึกษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1107, 1109 โทรสาร 0-2441-9507
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครรอบแรกช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม และรอบสอง ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และรอบสาม ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน ผ่านระบบ online admission เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหิดล http://www.grad.mahidol.ac.th/index.php

การประกอบอาชีพ

 1. นักวิชาการด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ผังเมือง และผู้นำชุมชน

 3. เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 4. นักปฏิบัติการและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5. ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา

 • ทุนสนับสนุนสำหรับผู้ช่วยวิจัย
 • ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทุนสมาคมศิษย์เก่ า
 • ผู้ที่เข้ารับการศึกษา มีสิทธิ์ที่จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและทุนจากหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.