• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
EN

EnvironmentStudies

e-Donation

ขอเชิญบริจาคเงินสนับสนุนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เงินที่ท่านบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคออนไลน์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนาคตแห่งความยั่งยืน...เริ่มต้นที่นี่

Faculty of Environment and Resources Studies, Mahidol University


Sustainable Future Starts Here

TCAS 66

TCAS 66

น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3 ขอให้กรอกแบบยืนยันการเข้าสัมภาษณ์ และตรวจสอบอีเมล์ของตนเอง เพื่อดูรายละเอียดการเข้าสัมภาษณ์ Online ด้วยค่ะ
Sustainable Development GOALS

Sustainable Development GOALS

#MU for Sustainable Future
SDGs ของคณะฯ

ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคณะฯ

29 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ดำเนินการติดตั้งสถานีวัดฝุ่นขนาดเล็กที่พัฒนาโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 29 พฤษภาคม
Image
Publication
รายงานคุณภาพอากาศ

รายงานคุณภาพอากาศ

รายงานคุณภาพอากาศ บริเวณศาลายา ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Learn More

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการด้านต่างๆ อาทิ บริการวิชาการ จัดฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชน ฝึกอบรมนานาชาติ และ โครงการ CSR ต่าง ๆ

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักฯ
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ฯ

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ฯ

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าจัดเตรียมต้นฉบับ (Menuscript) ค่าตีพิมพ์ (Article Processing Charge) และเงินรางวัล การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL

EnNRJ Journal

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา การขายทอดตลาด เช่าพื้นที่ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, 73170 
โทร +66 2441 0211,+66 2441 5000
Fax: 66 2441 9509-10 

© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.