• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
EN

EnvironmentStudies

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนาคตแห่งความยั่งยืน...เริ่มต้นที่นี่

Faculty of Environment and Resources Studies, Mahidol University

Sustainable Future Starts Here

Apply Today

e-Donation

ขอเชิญบริจาคเงินสนับสนุนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า

Sustainable Development GOALS

Sustainable Development GOALS

#MU for Sustainable Future
SDGs ของคณะฯ
MAP-C

MAP-C

Mahidol Apprenticeship Program Curriculum

โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
More..
Image
คุย EN EP. 6
ช้าง vs มนุษย์ ช้างกับชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างไร แขกรับเชิญ อ.ใหญ่ (รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์)

ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคณะฯ

4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์

3 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดนิทรรศการและกิจกรรมในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
Publication
รายงานคุณภาพอากาศ

รายงานคุณภาพอากาศ

รายงานคุณภาพอากาศ บริเวณศาลายา ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Learn More
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ภายใต้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์ภายใต้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการด้านต่างๆ อาทิ บริการวิชาการ จัดฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชน ฝึกอบรมนานาชาติ และ โครงการ CSR ต่าง ๆ

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักฯ

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา การขายทอดตลาด เช่าพื้นที่ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, 73170 
โทร +66 2441 0211,+66 2441 5000
Fax: 66 2441 9509-10 

© 2022 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.