• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
EN

EnvironmentStudies

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนาคตแห่งความยั่งยืน...เริ่มต้นที่นี่

Faculty of Environment and Resources Studies, Mahidol University

Sustainable Future Starts Here

Apply Today

e-Donation

ขอเชิญบริจาคเงินสนับสนุนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า

ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคณะฯ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงยินดีกับ นางสาวภัสสร อิงอุดมนุกูล และ นางสาวณัฐนิชา ยิ้มพราย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Image
Publication
รายงานคุณภาพอากาศ

รายงานคุณภาพอากาศ

รายงานคุณภาพอากาศ บริเวณศาลายา ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Learn More
19 กันยายน 2565 บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ ประเด็น “งานวิจัยเผยต้นไม้ในสวนสาธารณะ กทม.ยังดูดซับก๊าซเรือนกระจกไม่พอ” ในรายการ “วันใหม่ ไทยพีบีเอส”
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ภายใต้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์ภายใต้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการด้านต่างๆ อาทิ บริการวิชาการ จัดฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชน ฝึกอบรมนานาชาติ และ โครงการ CSR ต่าง ๆ

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักฯ
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ฯ

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ฯ

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าจัดเตรียมต้นฉบับ (Menuscript) ค่าตีพิมพ์ (Article Processing Charge) และเงินรางวัล การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2565
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL

EnNRJ Journal

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา การขายทอดตลาด เช่าพื้นที่ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, 73170 
โทร +66 2441 0211,+66 2441 5000
Fax: 66 2441 9509-10 

© 2022 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.