• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ด้วยการคิดเชิงระบบผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

PLO1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
PLO2 มีความรู้และใช้เทคโนโลยี ในการป้องกัน ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
PLO3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ผลงาน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
PLO4 สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO5 สามารถใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารที่ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาเอก :   มี 2 วิชาเอก ดังนี้

 1. วิชาเอกเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology and Management) (ETM)
 2. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Management) (NRM)
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรภาคพิเศษ:        จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท และค่าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 50,000
โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้

 

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

(1)  หมวดวิชาแกน

 6 หน่วยกิต

 6  หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาบังคับ

12 หน่วยกิต

12  หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  

 6  หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

(3)  วิทยานิพนธ์  

12  หน่วยกิต

-

(4)  สารนิพนธ์

-

  6  หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก 2
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดใน (2) ถึงข้อ (4) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ข
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี
 5. กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดใน (2) ถึงข้อ (5) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การประกอบอาชีพ

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  นอกจากนั้นยังสามารถประกอบกิจการส่วนตัว หรืออาชีพอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาครัฐและภาคเอกชน  นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์โครงการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตณะ พฤกษากร ประธานหลักสูตร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1101
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 024415000 ext 1101

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ดูกำหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล [grad.mahidol.ac.th]
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง [สมัครออนไลน์]

กำหนดการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
✅ดูรอบการสมัคร และกำหนดการสอบทั้งหมดได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/announce.php?id=2401MS00&y=2565
✅สนใจสมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php?module=ANNOUCE_th.php
☎️สอบถามเพิ่มเติม: งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150 - 153
Image

© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.