• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology

- เอกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ

- เอกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* การแบ่งวิชาเอกจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

ปรัชญาของเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based education) โดยใช้ศาสตร์บูรณาการในการเรียนการสอนที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา (Learning-centered education) ผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง และการทำโครงการวิจัยจนเกิดเป็นทักษะหรือองค์ความรู้เพิ่มเติมที่สร้างได้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทำให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในศาสตร์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
congratulations-1.png

TCAS รอบ 1 Portfolio 

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตรวจสอบรายละเอียดการสัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่ให้ไว้ในแบบยืนยันด้วยค่ะ
ทดสอบระบบ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. (เปิดระบบ Zoom 8.30 น.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โครงสร้างของหลักสูตร (ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- เอกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
- เอกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ    
เอกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    100 หน่วยกิต
เอกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     98 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    4 หน่วยกิต

หลักสูตร 4 ปี (ทวิภาค)


ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย 21,000 บาทต่อเทอม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต

PLO1 วางแผนและดำเนินการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ และอากาศ ทั้งในระดับสถานประกอบการชุมชน และระบบนิเวศ ได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสากลและจรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO2 แสดงทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามวิธีการมาตรฐานสากล
PLO3 บริหารจัดการโครงการป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการ จรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพ และบริบทของสังคม
PLO4 สื่อสาร ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครื่องมือในการสื่อสารและภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO5 ทำงานในบทบาทนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทผู้นำและสมาชิกของกลุ่มเพื่อให้บรรจุเป้าหมายของกลุ่ม
PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามหลักจริยธรรม
PLO7 วางแผนพัฒนาตนเองในบริบทของการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และเท่าทันต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง
PLO8 เอกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สร้างผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณนักวิจัย
เอกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างผลงานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณนักวิจัย

อาชีพที่สามารถทำได้

สามารถประกอบอาชีพได้ในสายงานวิชาการและสายงานปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น
 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรท้องถิ่น
 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 4. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
 5. ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษในสถานประกอบการ
 6. ผู้ช่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 7. ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
สำหรับนักศึกษารหัส 62xxxxx เป็นต้นไป
 1. ประกาศมหาวิทยามหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63XXXXX เป็นต้นไป (สำหรับ นศ.หลักสูตรปี 67)   [ดาวน์โหลด]
 2. ประกาศมหาวิทยามหิดล เรื่อง ค่าธรรมเนียมหลักสูตรปกติ (ไทย) 63xx-66xx 2567 (นศ.หลักสูตรปี 62) [ดาวน์โหลด]
 3. แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 [ดาวน์โหลด
 4. แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 [ดาวน์โหลด]
 5. วิชาเลือกเฉพาะด้าน[ดาวน์โหลด]
 6. ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2567 [ดาวน์โหลด]
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการ ES
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
รศ. ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล อรุณรัตน์
รศ. ดร. นพพล อรุณรัตน์
กรรมการ
ผศ. ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
ผศ. ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
กรรมการ
ผศ. ดร. กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
ผศ. ดร. กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
กรรมการ
 ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ
ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ
กรรมการและเลขานุการ
ผศ. ดร. กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
ผศ. ดร. จิรทยา เริ่มมนตรี
กรรมการ
นางสุดา ขำดำรงเกียรติ
สุดา ขำดำรงเกียรติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 ดร. แพรวา วงษ์บุรี
ดร. แพรวา วงษ์บุรี
กรรมการ
ศรีสุภางค์
ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

บรรยากาศการฝึกงานของนศ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการออกภาคสนามของนักศึกษา

การติดตามผลการเรียนนักศึกษาผ่าน E-Advisor

กิจกรรมของเรา


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.