• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปี 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนฯ

23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และทำแบบประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของบุคลากร (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจำปีงบประมาณ 2567" ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


Outdoor Classroom

20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสิ่งแวดล้อม​และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเกษตรกรสวนส้มโอเกาะลัดอีแท่น​ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมกันจัดทำข้อมูลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในสวนส้มโอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนอกห้องเรียน (Outdoor Classroom) และการทำวิจัยร่วมกับชุมชน


MU-NU Spring Training Program 2024

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ “MU-NU Spring Training Program 2024” ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะ ภายใต้การกำกับดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ประธานโครงการและรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ Professor Dr. Hideki NAKAYAMA จาก Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ MU-NU Spring Training Program เป็นหนึ่งในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในแต่ละปี จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ภายนอกห้องเรียน โดยใช้หลักการ Learning by Doing ทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ การทำงานเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม


การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการน้ำเสีย

20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการน้ำเสีย” โดยมี ดร.ชิษณุพงศ์ ประทุม เป็นวิทยากร ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการน้ำเสีย” จัดขึ้นโดย สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านมลพิษทางน้ำ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากทั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก จำนวน 27 คน


Carbon Neutrality Campus

16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Ms. Hitomi Rankine, Chief, Environment and Development Policy Section United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ Professor Leong Yuen Yoong Co-leads the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ASEAN Green Future Project ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Carbon Neutrality Campus” โดยมี อาจารย์ ดร.แพรวา วงษ์บุรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีอภิปรายองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงนโยบาย กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) และ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สำหรับการจัดการพื้นที่ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันที่มุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศที่ยั่งยืนในอนาคต

การเสวนาในหัวข้อ “Carbon Neutrality Campus” ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจําปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand : SUN Thailand) ครั้งที่ 8 “Actions Toward a Carbon Neutral Society” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


การจัดการฟางข้าวเพื่อลดการเผาและการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่

15 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การจัดการฟางข้าวเพื่อลดการเผาและการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่” กับแกนนำกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.