• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปี 2567

โครงการแผนนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนฐานระบบวนเกษตรชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ เข้าร่วมพิธีส่งมอบแผนและนโยบาย และรับฟังบทสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการแผนนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนฐานระบบวนเกษตรชุมชนให้แก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เกษตรรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064

16 พฤษภาคม 2567 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ก่อนดำเนินการบรรยายช่วงเช้าในหัวข้อหลักประกอบด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) โมเดลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG model) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) และหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 โดย สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์พื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตลอดจนหลักการพื้นฐานสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากทั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก จำนวน 50 คน


งานคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

14 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 15 พร้อมเป็นผู้แทนคณะสมทบทุนบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล


กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล ประจำปี 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล ประจำปี 2567 (5 วัด) ณ วัดระฆังโฆสิตาราวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Happy Workplace (Happy Heart) จัดขึ้นโดย งานบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษานำเสนอโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ฯ

9 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนำเสนอผลการวิจัยโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ES Senior Project Conference 2024

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) จัดการนำเสนอผลงานวิชาการ “ES Senior Project Conference 2024” โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และในเวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดี ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางหลังจากสำเร็จการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่สายอาชีพและการศึกษาต่อ รวมถึงได้มอบรางวัล The Best Oral Presentation ให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละด้าน และหลังจากนั้นเป็นการแนะแนวหลักสูตรปริญญาโทของคณะ โดยกรรมการบริหารหลักสูตร


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.