• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปี 2566

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร”

27 ธันวาคม 2566 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดี เป็นวิทยากรสื่อสารค่านิยมองค์กร ENMU Core Values อันประกอบด้วย E Effectiveness มีประสิทธิภาพ N Networking สร้างเครือข่าย M Multidisciplinary สหวิทยาการ และ U Unity เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรคณะปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567 โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ และผ่านระบบออนไลน์


MUEN ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท CP ALL

26 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คุณสุปราณี สีนวลน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย คุณรัสรินทร์ ธีรศรีทวีสิน ผู้จัดการฝ่าย คุณวิเชียร สุทธิมีชัย ผู้จัดการฝ่าย ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนคณะและร่วมหารือแนวทางการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลนำถุงผ้ากลับมาใช้ใส่สินค้าแทนถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยจะได้รับคะแนนสะสม All Member 100 แต้มต่อครั้ง ซี่งกิจกรรมการรณรงค์ดังกล่าวมีแผนการจะเริ่มขึ้นในปีหน้า 


มอบของขวัญที่ระลึกและบัตรอวยพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ามอบของขวัญที่ระลึกและบัตรอวยพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยด้านความร่วมมือระหว่างคณะและส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล


ประชุมร่วมศิริราช-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นครปฐม

20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดี, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ นายแพทย์ ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม นำโดย คุณโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรจากทั้งสามองค์กร เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษในบรรยากาศ พร้อมรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนประชาชน และชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงพยาบาลศิริราช

โดยการดำเนินงานดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อการพัฒนางานวิจัยร่วมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การหาวิธีการป้องกันโรคทางเดินหายใจและโรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และสารมลพิษในบรรยากาศต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่วน และ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ บริเวณประตู 3 ถนนกันภัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เข้าร่วมการอบรม หัวข้อเรื่อง "หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” จัดโดยงานนโยบายและแผน ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากคุณชฎาพร รามนัฏ และคุณลำไพ โพธิ์เข็ม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Webex


การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (Technology Enhanced Learning)

19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรม “การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (Technology Enhanced Learning)” สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย และ นพ.ภาสวุฒิ ศิริทองถาวร จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนำการฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้งาน Online collaborative whiteboard: MIRO เครื่องมือวัดประเมินผลขณะที่เกิดการเรียนรู้ (Formative assessment tool) ผ่านแอปพลิเคชั่น Flipgrid และ การสร้างวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) ด้วยแอปพลิเคชั่น Edpuzzle การอบรมจัดขึ้นโดย งานบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS ชั้น 3  อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.