• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 [ดาวโหลด]
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน [ดาวโหลด]
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ดาวโหลด]
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ดาวโหลด]
  • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ดาวโหลด]
  • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 [ดาวโหลด]
  •  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ดาวโหลด]

แบบฟอร์มการประเมินและวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 1) 
2. แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 2) 
3. รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 3) 
4. แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 4)


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.