• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Awards and Honors

Awards and Honors

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.จิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์ ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566

ขอร่วมชื่นชมและแสดงความยินดี แด่ ผู้ร่วมผลักดันให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ “เมืองโบราณศรีเทพ” จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของไทย คุณสวนิต เทียมทินกฤต ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES 3) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ET27) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ภาคตะวันออกของประเทศไทย แม้จะนับเป็นที่ “หยั่งราก” แหล่งที่สองของ “ต้นยางพารา” พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และปลูกในพื้นที่ที่ไม่กว้างใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคอื่นๆ สิ่งสำคัญที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกต้นยางพาราซึ่งไม่แพ้มูลค่าการส่งออก คือ “ค่าคาร์บอนเครดิต” หรือตัวเลขของการ “ปล่อย” หรือ “กักเก็บ” ก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ (Project Base) ซึ่งวัดออกมาเป็นหน่วยของ “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า” ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมิตา พันธ์วงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ในหัวข้อ "พลวัตป่าชายเลนและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบางขุนเทียน ระหว่างช่วง 1000 ปีที่ผ่านมา" ณ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” จัดขึ้นเมื่อวันที่

นายภพภูมิ ริมสิทธิวังโส และ นางสาวซอนย่า แยปปิเน่น นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับ Mr. Nicholas Gibbons นักศึกษาหลักสูตร Earth and Environmental Science, Lancaster University สหราชอาณาจักร  Ms.

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากโครงการ MU Green Ranking 2022 โดยมี อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ

ขอแสดงความยินดีแด่ วารสาร Environment and Natural Resources Journal โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบรรณาธิการวารสาร EnNRJ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 2: High

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร กาญจนศิรานนท์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ▪️ นางสาวบุญญารักษ์ ชวนชิต นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ชั้นปีที่ 4 ▪️ นางสาวสุวพิชญ์ ม่วงทิม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ชั้นปีที่

© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.