• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

เกี่ยวกับเรา

   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ควบคู่กับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ วช. ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand; ESPReL) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีในระดับประเทศ

ประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation: Phase 3 ยื่นแบบคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี้

เอกสารที่ใช้บ่อย

คู่มือ

คู่มือขอรับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation
Download

FM-05-01

แบบคำขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation
Download

คู่มือ

คู่มือสำหรับผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบ Peer Evaluation
Download

FM-05-02

เอกสารประกอบคำขอรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation
Download

เอกสารสำหรับผู้ตรวจประเมิน

คู่มือ

คู่มือสำหรับผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบ peer evaluation
Download

FM-03-02

แบบฟอร์ม เรื่อง ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน
Download

FM-05-02

แบบฟอร์ม เรื่อง รายการเอกสารประกอบคำขอรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
Download

FM-07-01

แบบฟอร์ม เรื่อง กำหนดการตรวจประเมิน
Download

FM-07-03

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบรายงานข้อบกพร่อง / ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ
Download

FM-07-05

แบบฟอร์มเรื่อง แบบตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
Download

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล FM-07-06
Download

FM-03-01

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบพิจารณาคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน
Download

FM-05-01

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบคำขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
Download

FM-06-01

แบบฟอร์ม เรื่อง คำแถลงการณ์รักษาความลับและแจ้งความมีส่วนได้ส่วนเสีย
Download

FM-07-02

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation (Peer Audit Checklist)
Download

FM-07-04

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบรายงานแก้ไขข้อบกพร่อง
Download

FM-07-06

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบรายงานการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
Download

FM-07-07

แบบฟอร์ม เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมิน
Download

เอกสารสำหรับผู้รับการตรวจประเมิน

คู่มือ

คู่มือขอรับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
Download

FM-05-02

แบบฟอร์ม เรื่อง รายการเอกสารประกอบคำขอรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
Download

FM-07-04

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง
Download

FM-05-01

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบคำขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
Download

FM-07-01

แบบฟอร์ม เรื่อง กำหนดการตรวจประเมิน
Download

FM-13-01

แบบฟอร์ม เรื่อง แบบคำขอยกเลิก ขยายขอบข่าย และลดขอบข่ายการรับรอง
Download

ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

รายชื่อผู้ตรวจประเมินฯ

ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

Download

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบการยอมรับร่วม Peer Evaluation: Phase 1

รายชื่อห้องปฏิบัติการฯ

ห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบการยอมรับร่วม Peer Evaluation: Phase 1

Download
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.