Available courses

หลักการของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ระบบสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้ เช่น การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมกิจกรรมการใช้ที่ดินในพื้นที่อ่อนไหว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

อาจารย์ผู้สอน

  1. อาจารย์ สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
  2. ผศ. ดร. กุลวดี  แก่นสันติสุขโกมล
  3. ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน         
  4. ผศ. เกษม  กุลประดิษฐ์                      

อาจารย์ประจำวิชา : ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
E-mail :
poonperm.var@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์ :ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา

E-mail :sirasit.von@mahidol.ac.th

ผู้ดูแลระบบ : ตะวัน ผลารักษ์

E-mail : tawan.pha@mahidol.ac.thSite news

(There are no discussion topics yet in this forum)