Available courses

เนื้อหา
- ทำความรู้จัก Moodle 
- การเพิ่มแหล่งข้อมูลเข้ารายวิชา 
- การสร้างข้อสอบ
- การนำเข้าข้อสอบในรูปแบบไฟล์ (สำหรับนำข้อสอบเข้าระบบครั้งละหลายข้อ) 
- การตั้ง assignment และการตั้งค่าข้อสอบ

คู่มือ ความปลอดภัย และการกาจัดของเสียในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และมาตรฐานสากล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
------------------------
มกราคม 2565

อาจารย์ผู้สอน

  1. อาจารย์ สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
  2. ผศ. ดร. กุลวดี  แก่นสันติสุขโกมล
  3. ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน         
  4. ผศ. เกษม  กุลประดิษฐ์                      

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

หลักการของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ระบบสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้ เช่น การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมกิจกรรมการใช้ที่ดินในพื้นที่อ่อนไหว

อาจารย์ประจำวิชา : ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
E-mail :
poonperm.var@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์ :ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา

E-mail :sirasit.von@mahidol.ac.th

ผู้ดูแลระบบ : ตะวัน ผลารักษ์

E-mail : tawan.pha@mahidol.ac.thSite news

(There are no discussion topics yet in this forum)