รายวิชาที่มีอยู่

เนื้อหา
- ทำความรู้จัก Moodle 
- การเพิ่มแหล่งข้อมูลเข้ารายวิชา 
- การสร้างข้อสอบ
- การนำเข้าข้อสอบในรูปแบบไฟล์ (สำหรับนำข้อสอบเข้าระบบครั้งละหลายข้อ) 
- การตั้ง assignment และการตั้งค่าข้อสอบ

คู่มือ ความปลอดภัย และการกาจัดของเสียในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และมาตรฐานสากล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เรียนทุกวันพุธ บรรยายเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4114

สวทบ ๖๐๗      การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล้อม

ENTM 607      Environmental Assessment Field Study


อาจารย์ประจำวิชา : ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
E-mail :
poonperm.var@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์ :ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา

E-mail :sirasit.von@mahidol.ac.th

ผู้ดูแลระบบ : ตะวัน ผลารักษ์

E-mail : tawan.pha@mahidol.ac.th


หลักการของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ระบบสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้ เช่น การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมกิจกรรมการใช้ที่ดินในพื้นที่อ่อนไหว


Site news

(ยังไม่มีกระทู้)