รายวิชาที่มีอยู่

เนื้อหา
- ทำความรู้จัก Moodle 
- การเพิ่มแหล่งข้อมูลเข้ารายวิชา 
- การสร้างข้อสอบ
- การนำเข้าข้อสอบในรูปแบบไฟล์ (สำหรับนำข้อสอบเข้าระบบครั้งละหลายข้อ) 
- การตั้ง assignment และการตั้งค่าข้อสอบ

คู่มือ ความปลอดภัย และการกาจัดของเสียในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และมาตรฐานสากล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริตกุล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2566

เรียนทุกวันอังคาร :  บรรยายเวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องบรรยาย 4115

สวทบ ๖๐๗      การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล้อม

ENTM 607      Environmental Assessment Field StudySite news

ยังไม่มีกระทู้