• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารการวิจัย


ผลงานตีพิมพ์ / Pulication

สื่อสิ่งพิมพ์ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNALวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL

EnNRJ เข้าสู่ฐาน Scopus ตั้งแต่ปี 2017

มีค่า CiteScore 2019 = 0.5

      CireScore 2020 (Mar 2021) = 0.9

      SJR (2019) Quartile 3

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

Journal of Professional Routine to Research: JPR2R

มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโอกาสของบุคลากรสายสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงาน เปิดรับบทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารและการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

JPR2R ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2

Thai-Journal Impact Factors ปี 2561 = 0.063

กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

JPR2R Journal
จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN 2286-9794

** หมายเหตุ ตั้งแต่ Volume 8 ฉบับที่ 3 ปรับเปลี่บนรูปแบบเป็นประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางหน้าเว็บไซต์ **

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าจัดเตรียมต้นฉบับ (Menuscript) ค่าตีพิมพ์ (Article Processing Charge) และเงินรางวัล การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าจัดเตรียมต้นฉบับ (Menuscript) ค่าตีพิมพ์ (Article Processing Charge) และเงินรางวัล การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566

ศูนย์วิจัย Research Center

GIS

GIS

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training (Giren)
Wildlife

Wildlife

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
WildRec-Wildlife and Plant Research center & Nature History Museum
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
GISTMU

GISTMU

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล
Central and Western Regional Centre for Geo-informatics and Space Technology, Mahidol University
Wetland

Wetland

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
Carbonfootprint

Carbonfootprint

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
Eco-Industry Research and Training Center
ศูนย์ลำปาง

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ
นวัตกรรม

นวัตกรรม

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • ศูนย์ภูมิภาคศึกษาเพื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
  • ศูนย์วิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม เพื่อการค้าบนมุมมองความยั่งยืน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมงานวิจัย

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.