• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารการวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNALวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL

EnNRJ เข้าสู่ฐาน Scopus ตั้งแต่ปี 2017

มีค่า CiteScore 2019 = 0.5

      CireScore 2020 (Mar 2021) = 0.9

      SJR (2019) Quartile 3

EnNRJ Journal

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

Journal of Professional Routine to Research: JPR2R

มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโอกาสของบุคลากรสายสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงาน เปิดรับบทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารและการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

JPR2R ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2

Thai-Journal Impact Factors ปี 2561 = 0.063

กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

JPR2R Journal 

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN 2286-9794

** หมายเหตุ ตั้งแต่ Volume 8 ฉบับที่ 3 ปรับเปลี่บนรูปแบบเป็นประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางหน้าเว็บไซต์ **

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัย Research Center

GIS

GIS

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training (Giren)
Wildlife

Wildlife

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
WildRec-Wildlife and Plant Research center & Nature History Museum
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
GISTMU

GISTMU

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล
Central and Western Regional Centre for Geo-informatics and Space Technology, Mahidol University
Wetland

Wetland

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
Carbonfootprint

Carbonfootprint

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
Eco-Industry Research and Training Center
ศูนย์ลำปาง

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ
เมืองน่าอยู่

เมืองน่าอยู่

ศูนย์เรียนรู้ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นวัตกรรม

นวัตกรรม

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • ศูนย์ภูมิภาคศึกษาเพื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
  • ศูนย์วิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม เพื่อการค้าบนมุมมองความยั่งยืน

โครงการจัดตั้งหน่วยบริการและและช่วยเหลือด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม 

Ennovation Village

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมงานวิจัย

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2022 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.