• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2 ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อน Climate Change and Net Zero (CN) Platform”


18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2

ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อน Climate Change and Net Zero (CN) Platform”

ประกอบด้วยกิจกรรมการอภิปรายระดมสมองร่วมกับผู้แทนจาก 10 ส่วนงาน รวมจำนวน 27 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดี

เพื่อระดมความคิดเห็นประเด็นวิจัย และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาข้อเสนองานวิจัยด้าน Climate Change and Net Zero ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายนักวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์

และก่อให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป โดยกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์  (1103) ชั้น 2 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเมินให้ข้อคิดเห็นร่างข้อเสนอโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมปรับปรุงแก้ไขร่างโครงการวิจัย CN Proposal ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และพัฒนาโครงร่างการวิจัย จำนวน 2 โครงการ


กิจกรรมงานวิจัย

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.