• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กิจกรรมบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย”


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยงานบริหารการวิจัย ได้จัดกิจกรรมบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk)
ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย”


ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.15 – 15.00 น. แบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco Webex
โดยนางสาว จิราพัชร จำปาสิงห์ หน่วยบริหารทุนวิจัย งานบริหารการวิจัย เป็นผู้บรรยาย

 

รายละเอียดสำคัญการบรรยายโดยย่อ

เงินอุดหนุนการวิจัย (โครงการวิจัย) (ดำเนินการผ่านกองบริหารงานวิจัยเป็นหลัก) โดยมีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (ดังภาพ)ที่ 1 และ2

การเตรียมเอกสาร แบ่งตามประเภทของแบบฟอร์ม (ที่พบบ่อย) ได้แก่


1. ค่าตอบแทนบุคลากรภายใน
2. ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก
3. งบดำเนินงาน (ในสัญญา) หรือ เข้าโครงการวิจัย (ในแบบแจกแจง)

1. ค่าตอบแทนบุคลากรภายใน (วจ.004) ใช้สำหรับ
• บุคลากรภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
• แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ใช้ได้หลายคน
• กรณีใช้ Digital Signature ลงนาม (ให้ส่งผ่าน E-mail)
• กรณีลงนามจริง (แนบพร้อมเอกสารอนุมัติเงินงวดที่ส่งแจ้งใน E-mail ของหัวหน้าโครงการ)
โดยสรุปขั้นตอน (ดังภาพที่ 3)

 

2. ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก (วจ.005) ใช้สำหรับ


• บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
• แบบฟอร์ม 1 ฉบับต่อ 1 คน **ที่สำคัญ** ทุกๆการขออนุมัติเบิกจ่ายฯ ในแต่ละงวด ให้แนบสำเนาบัตรประชนชนนักวิจัยภายนอก (พร้อมลงนามรับรองสำเนาด้วยลายเซ็นจริง) และส่งตัวจริงเท่านั้น
• กรณีใช้ Digital Signature ลงนาม (ให้ส่งผ่าน E-mail)
• กรณีลงนามจริง (แนบพร้อมเอกสารอนุมัติเงินงวดที่ส่งแจ้งใน E-mail ของหัวหน้าโครงการ) การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับเงิน
• เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายให้กับนักวิจัยภายนอก และให้สร้างข้อมูลก่อนเป็น อันดับแรก เมื่อสัญญารับทุนลงนามเรียบร้อยแล้ว
• ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนนำส่งแบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับเงิน แนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองจริง) 1 ฉบับ และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร/เอกสารธนาคาร (ลงนามรับรองจริง) 1 ฉบับ โดยสรุปขั้นตอน (ดังภาพที่ 4)

 

3. งบดำเนินงาน (ในสัญญา) หรือ เข้าโครงการวิจัย (ในแบบแจกแจง)

แบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 การยืมเงินงบดำเนินงาน
จุดประสงค์: เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานภายในโครงการวิจัย โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่
• แบบขออนุมัติยืมเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.001) และสัญญายืมเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.002)

3.2 การส่งเอกสารเบิกจ่ายงบดำเนินงาน


จุดประสงค์: เพื่อส่งใช้เงินยืม หรือ สั่งจ่ายในนามผู้สำรองจ่าย
สิ่งที่สำคัญ คือ
• ควรใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณตามที่ตกลงไว้กับแหล่งทุน
• ควรศึกษาแบบฟอร์ม และเงื่อนไข หรือ คู่มือการเบิกจ่ายต่างๆ ให้ตรงตามที่แหล่งทุนหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
• ควรเตรียมข้อมูลการออกใบเสร็จ โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้
 เตรียมจัดทำข้อมูลชื่อผู้ซื้อ (ดังภาพที่ 5)


 ให้เรียกขอ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (เต็มรูปแบบ) จากผู้ขาย ถ้าไม่ครบองค์ประกอบ (ดังภาพที่ 6) ให้จัดทำใบรับรองใบแทนใบเสร็จ


 หากผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ ให้ใช้ ใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ผู้รับเงินรับรอง หรือ หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร (เฉพาะกรณีผู้ขายเป็นบุคคล) โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่
• แบบนำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย (วจ.006)
• แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมอนุมัติเบิกจ่าย (วจ.007) ใช้สำหรับ
- ค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล
- ค่าวัสดุ เช่น วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
• แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (วจ.008) ใช้สำหรับโครงการที่มีงบครุภัณฑ์
• แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วจ.009) ใช้สำหรับ
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะการเดินทาง เช่น ค่าเครื่องบิน ค่าพาหนะไม่ประจำทาง เช่น รถแท็กซี่ รถเมล์
- ค่าชดเชยพาหนะการเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าวิทยากร
- ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล
เป็นต้น
• แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการวิจัย (วจ.010)
• แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (วจ.011)
โดยสามารถดูขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบดำเนินงานภาพรวม (ดังภาพที่ 7)


และสุดท้ายนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก่อนส่งเอกสารจำเป็นที่จะต้องตรวจทาน (ดังภาพที่ 8)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่ http://www.en-ds.mahidol.ac.th/financialform/RESEARCH.asp
หรือ เข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะ เลือกที่ >> งานวิจัย >> บริหารการวิจัย >> เอกสารการเงิน
หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใด สอบถามได้ที่ Line Official Account (ดังภาพที่ 9)

 

 

Dowload เอกสารประกอบการบรรยาย Click

ดูการบรรยายซ้ำ Click


กิจกรรมงานวิจัย

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.