• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 การอบรมเชิญปฎิบัติการ “การบริหารจัดการเอกสารงบประมาณโครงการวิจัย” ปีงบประมาณ 2567

การอบรมเชิญปฎิบัติการ “การบริหารจัดการเอกสารงบประมาณโครงการวิจัย” ปีงบประมาณ 2567


27 มีนาคม 2567 เวลา 09.15 – 12.00 น.

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การบริหารจัดการเอกสารงบประมาณโครงการวิจัย” ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)

โดยมี คุณจิราพัชร จำปาสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยบริหารทุนวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงบประมาณโครงการวิจัย อาทิ

  • สิ่งสำคัญที่ควรรู้และเทคนิคเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายส่งงานบริหารการวิจัยเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนนำกิจกรรมเชิงปฏับัติการเพื่อฝึกวิเคราะห์เอกสาร
  • การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายก่อนส่งงานบริหารการวิจัยเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นโดย งานบริหารการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเอกสารงบประมาณโครงการให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และผู้ประสานโครงการ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการเอกสารงบประมาณโครงการได้อย่างถูกต้อง


กิจกรรมงานวิจัย

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.