• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์


4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30-16.00 น.

ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย

พร้อมด้วย รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

และ ผศ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เข้าร่วมประชุมหารือในเบื้องต้นกับ ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

พร้อมด้วย อ.ดร. ศิรดล ศิริธร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง อ.ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล

และ อ.ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถึงความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนงานเพื่อการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วม (Joint Training Unit) กับ University College London สหราชอาณาจักร โดยการขอทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2564 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 


กิจกรรมงานวิจัย

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.