• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Download

สนับสนุนผลงานวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมฯ

ขอรับค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์
1) ฟอร์มขอรับค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์  (update 30-Nov-2022)

2) สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
3) สำเนาหน้าเว็บไซต์วารสารที่มีชื่อบทความที่เผยแพร่
4) สำเนาหน้าฐาน SJR (Quartile) หรือ TCI ตามประกาศฯ ที่มีชื่อวารสารอยู่ในฐานนั้น
5) หนังสือยินยอม (Thai) / (ENG) (กรณี CA ที่เป็นบุคลากรคณะไม่ประสงค์ยื่นและ FA ยื่นแทน หรือมี FA ที่เป็นบุคลากรคณะมากกว่า 1 คน)

>> คู่มือวิธีสืบค้น << 


** รับเอกสารเป็น file  เท่านั้น **

 ** ลงนามกำกับ ด้วย Digital Signature (Mahidol University's CA (Certificate)) ทุกหน้าของเอกสาร **

การส่งเอกสารสามารถส่งได้ที่

  • ผลงานระดับนานาชาติ - น.ส. อิสรีย์ โทร 2108 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ผลงานระดับชาติ - น.ส. ณัฐกานต์ โทร 2114 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ต้องการสอบถามสถานะของการดำเนินการเบิกจ่าย โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ยุพา งานคลังและพัสดุ โทร 2121 (รอขั้นตอนจากมหาวิทยาลัยหลังยื่นเอกสาร 1-2 เดือน)

เอกสารแนบ การยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร

1) แบบขอรับค่าตอบแทน การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร *ผู้ยื่นขอรับลงนามในกระดาษ*

2) แบบรับรองสัดส่วนการสร้างสรรค์ผลงาน (ไทย / อังกฤษ) เฉพาะผู้ร่วมผลงาน ลงนามจริงทุกคน โดยแยกเป็นแผ่นละคน

3) สำเนาสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ผู้ยื่นขอรับเซ็นรับรองสำเนา

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ยื่นขอรับเซ็นรับรองสำเนา

หมายเหตุ ขอรับเอกสาร 1-4 ทั้งหมดในรูปแบบกระดาษและลงนามด้วยปากกา

 

ผู้ประสานงาน สวัสดิรักษ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานบริหารการวิจัย โทร 2116

ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนประมาณ 1-1.5 เดือน เมื่ออนุมัติแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน

Invention Disclosure เอกสารการขอจด สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

 

 ผู้ประสานงาน น.ส สุรีกานต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักงานวิทยบริการ โทร 2223

website int >> https://int.mahidol.ac.th/tcdownload/

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.