• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Online learning challenges in Thailand and strategies to overcome the challenges from the students’ perspectives

ความท้าทายในการเรียนออนไลน์ในประเทศไทย และกลยุทธ์ในการเอาชนะความท้าทายจากมุมมองของนักเรียน

รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต

Source: Education and Information Technologies; Vol 28 , Issue 7

https://link-springer-com.ejournal.mahidol.ac.th/article/10.1007/s10639-022-11530-6


ประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก-ก๊าซชีวภาพไฮบริด สำหรับการอบแห้งผักตบชวา (Eichhornia crassipes)

Performance of a solar greenhouse-biogas hybrid dryer for dehydration of water hyacinth (Eichhornia crassipes)

ผศ.ดร.กันต์ ปานประยูร

ผศ.ดร.เพียงใจ พีระเกียรติขจร

ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์

Dr.Thomas Neal Stewart

Source: Drying Technology ; Published online: 26 Jul 2023

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07373937.2023.2237572


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนตาบอด: กรณีโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย

Factors influencing science and environmental education learning of blind students: Acase of primary school for the blind in Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิ

International Journal of Education and Practice

Volume 11 Issue 2 : Apr 2023

https://archive.conscientiabeam.com/index.php/61/article/view/3338/7481


สปอร์ของเชื้อราจากตะกอนสมัยนีโอจีนในแอ่งหงสา สปป.ลาว

Fungal Spores from Neogene Sediments of the Hongsa Basin, Lao PDR

อาจารย์ ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ


Source: Tropical Natural History Vol 23 (2023)
Keywords: fossil fungal spores, depositional environment, paleoenvironment, paleoclimate, Hongsa coalfield
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh/article/view/256926


ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของแคมเบียมและการสร้างไซเลมของไม้สักต่อลักษณะชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Relationship of cambial activity and xylem production in teak (Tectona grandis) to phenology and climatic variables in north-western Thailand

รศ.ดร. นาฎสุดา ภูมิจำนงค์

Journal of Tropical Forest Science

Vol 35 : Issue 2 (APR 2023)


การประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมหลายเซ็นเซอร์ และเครื่องมือ Google Earth

Evaluation of land use land cover changes in Nan province, Thailand, using multi-sensor satellite data and Google Earth engine

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

Keywords:  Random forest Synthetic Aperture Radar Change detection Google Earth Engine Land management policy

Source: ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL Vol. 21 No. 2 (2023): Mar-Apr

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >>  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/article/view/248525


  1. ความชอบถิ่นที่อยู่อาศัยของวัวแดง (Bos javanicus) ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบริเวณพื้นที่ตอนกลางและพื้นที่ขอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ประเทศไทย
  2. การพัฒนาขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์และบิสมัทวานาเดทเพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนและย่อยสลายกลีเซอรอลในกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเคมีทางแสง
  3. การฟื้นตัวหลังการเผาแปลงไร่หมุนเวียนของอินทรีย์คาร์บอน ไนโตรเจนทั้งหมด ธาตุอาหารในดิน และความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน ในภาคเหนือของประเทศไทย
  4. สมบัติของถ่านชีวภาพจากแกลบและผลของขนาดอนุภาคถ่านชีวภาพต่อสมบัติของดินร่วนปนทราย
  5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและกิจกรรมมนุษย์ต่อป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งกรุงเทพฯ อ่าวไทยตอนบนในช่วง 1000 ปีที่ผ่านมา
  6. เกษตรในเมืองในประเทศไทย: ปัจจัยการยอมรับและแนวทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในระยะยาว
ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.