• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คาร์บอนอินทรีย์ในดินและความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดินภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในภาคเหนือของประเทศไทย

Soil organic carbon and soil erodibility response to various land-use changes in northern Thailand

รศ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ , ผศ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย

คำสำคัญ : ความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน คาร์บอนอินทรีย์ในดิน พื้นที่เกษตรกรรม

Source: CATENA, Volume 219, December 2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816222005811?via%3Dihub


การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างน้ำน้ำกากส่าและกลีเซอรอลเหลือทิ้งด้วยกระบวนการหมักไร้แสงร่วมกับเซลล์อิเล็กโทรไลซิสจุลชีพ

Integration of Dark Fermentation with Microbial Electrolysis Cells for Biohydrogen and Methane Production from Distillery Wastewater and Glycerol Waste Co-Digestion

ผศ.ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา

คำสำคัญ: การผลิตกรด; ระบบอิเล็กโทรไลซิสจุลชีพ; ของเสียอินทรีย์; ตัวพาพลังงาน; พลังงานชีวภาพ

Source: Fermentation, Volume 8 Issue 10

https://www.mdpi.com/2311-5637/8/10/537         


ความหลากหลายและองค์ประกอบชุมชนของจุลินทรีย์ในดิน ในระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว (rice–fish co-culture) และการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว (rice monoculture)

Soil microbial diversity and community composition in rice–fish co-culture and rice monoculture farming system

รศ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ , ผศ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย

คำสำคัญ : จุลินทรีย์ในดิน 16s rRNA gene การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว

Source: Biology Journal 2022, 11(8)

https://www.mdpi.com/2079-7737/11/8/1242/htm


การคาดการณ์ดัชนีปริมาตรตะกอนในโรงบำบัดน้ำเสียโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Prediction of Sludge Volume Index in a Wastewater Treatment Plant Using Recurrent Neural Network

อาจารย์ ดร. แพรวา วงษ์บุรี

คำสำคัญ: ดัชนีปริมาตรตะกอน  โรงบำบัดน้ำเสีย  

Source:  Journals  Sustainability,  Volume 14,  Issue 10  10.3390/su14106276

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/10/6276/htm


ความสามารถในการรองรับคาร์บอนของสวนสาธารณะ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนในภูมิทัศน์เมืองที่หนาแน่น

Carbon sink capacity of public parks and carbon sequestration efficiency improvements in a dense urban landscape

รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ

คำสำคัญ: มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน, กรุงเทพมหานคร, ก๊าซเรือนกระจก, การจัดการสีเขียว,การใช้ที่ดิน, การปลูกต้นไม้

Source: Environmental Monitoring and Assessment 194(10):750;

https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-022-10432-x


ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประชากรและขนาดลำตัวของปูเจ้าพ่อหลวง Indochinamon bhumibol (Naiyanetr, 2001) ปูน้ำจืดชนิดใกล้สูญพันธุ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Potamoidea: Potamidae)

The Relationship between Population Density and Body Size of the Giant Mountain Crab Indochinamon bhumibol (Naiyanetr, 2001), an Endangered Species of Freshwater Crab from Northeastern Thailand (Potamoidea: Potamidae)

รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

คำสำคัญ : ปูน้ำจืด, ปูเจ้าพ่อหลวง, ปูเฉพาะถิ่น ประชากร

Source: Diversity ,Volume 14,  Issue 8,  10.3390/d14080682

https://www.mdpi.com/1424-2818/14/8/682


  1. การประเมินความสามารถในการปรับตัวของชาวประมงในการกำหนดนโยบายในประเทศไทย
  2. การเพิ่มมูลค่าก้นบุหรี่: ถ่านกัมมันต์ไฮโดรชาร์เพื่อการกำจัดสีเมทิลีนบลู
  3. การประเมินคาร์บอนอินทรีย์ในดิน ธาตุอาหารในดิน และความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดินของการทำนาแบบขั้นบันไดและการปลูกข้าวไร่บนเนินเขา ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
  4. ระบบโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การทบทวนเพื่อค้นหากลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
  5. ภาพถ่ายความร้อนสำหรับประเมินความเครียดจากการขาดน้ำในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการทำนายผลผลิตภายใต้สภาวะแห้งแล้ง
  6. การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจของ PM2.5 จากการเผาไหม้ชีวมวลแบบเปิดของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ระหว่างช่วงเหตุการณ์หมอกควัน
ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.