• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประชากรและการกระจายของช้างป่าเอเชีย (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ประเทศไทย

Population and distribution of wild Asian elephants (Elephas maximus) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Thailand

รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

Source : Source: PeerJ – Life and Environment ; Vol.9 ; e11896 https://peerj.com/articles/11896/


การประเมินและจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมเชิงเวลาและพื้นที่ ในลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่

Spatiotemporal Flood Risk Determination and Management for a Large River Basin

รศ.ดร. นวลจันทร์ สิงห์คราญ

Source: Applied Environmental Research Vol. 43(3); 92-106; Jul-sep (2021)

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/aer/article/view/243477

 


การศึกษาค่าความเข้มข้นและการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่น PM10 และสาร PAHs ในบรรยากาศ และในอาคาร บริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ประเทศไทย

Ambient and indoor PM10 and PM10-bound pahs around the vicinity of an industrial estate in rayong, thailand: Concentration and source identification

อาจารย์ ดร. นวพร กาญจนศิรานนท์

Source: Applied Environmental Research vol.43 I ssue2; 15-29;Mar 2021

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/aer/article/view/241652


การผลิตไฮโดรเจนและเอทานอลจากแอลฟา-เซลลูโลสและเซลลูโลสของชานอ้อย  โดย Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU-ED1

Co-production of hydrogen and ethanol by Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU-ED1 from alpha-cellulose and cellulose fraction of sugarcane bagasse

ผศ.ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา

Source: วารสาร Bioresource Technology Reports Volume 15, September 2021, 100759

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2589014X21001377


การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาตามโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Toward a low-carbon tourism for sustainable development: a study based on a royal project for highland community development in Chiang Rai, Thailand

การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาตามโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

 

Associate Professor Dr.Kampanad Bhaktikul

Associate Professor Dr.Sayam Aroonsrimorakot

 

Sourse : Environment, Development and Sustainability

23, pages 10743–10762 (2021)

https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-020-01083-4


  1. การเปรียบเทียบเชิงบูรณาการความเป็นพิษต่อเซลล์และดีเอ็นเอของเม็ดสีเหลืองประเภทแคดเมียมคลอไรด์เทียบกับเหล็กออกไซด์ ในระดับหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง
  2. การย่อยสลายสีย้อมเมทิลออเรนจ์ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เจืออลูมิเนียม
  3. เซลลูโลสในวงปีไม้สัก คาร์บอนไอโซโทปในวงปีไม้, ออกซิเจนไอโซโทปในวงปีไม้ และความกว้างวงปีไม้จากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย บันทึกความผันแปรของมรสุมเอเชีย
  4. อาหารและโภชนาการของกระทิง (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) บริเวณขอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย
  5. การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อความน่าเชื่อถือ ของการปฎิบัติงานของเขื่อน : กรณีศึกษา เขื่อนภูมิพล ในลุ่มน้ำปิง ประเทศไทย
  6. การเปลี่ยนแปลงของระดับไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ในช่วงการควบคุมการระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย
ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.