• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ความสามารถในการปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับความยั่งยืนของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Adaptiveness to Enhance the Sustainability of Freshwater-Aquaculture Farmers to the Environmental Changes

ศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลาภรณ์ คนองเดช

Keywords: Adaptation/ Perception/ Aquaculture satisfaction/ Freshwater farmers, Thailand

Source:  ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL Vol. 20 No. 3 (2022): May-Jun

Full paper


ผลกระทบต่อการผลิตทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือน และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย

Evidence from Thailand on easing COVID-19’s international travel restrictions: An impact on economic production, household income, and sustainable tourism development

อาจารย์ ดร. รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข

Source : Journals  Sustainability  Volume 14  Issue 6

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/6/3423


ปรากฏการณ์เชิงแสงของขั้วแอโนดไทเทเนียมไดออกไซต์นาโนเพลทเจือซิลเวอร์ เพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนในกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเคมีทางแสง

Surface plasmon-driven photoelectrochemical water splitting of a Ag/TiO2 nanoplate photoanode

อาจารย์ ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร

คำสำคัญ :   ไทเทเนียมไดออกไซต์ อนุภาคนาโนซิลเวอร์ พลังงานไฮโดรเจน กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเคมีทางแสง

Source: RSC Advances  Issue 5, 2022

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ra/d1ra09070d


การประเมินการเปลี่ยนแปลงขนาดน้ำท่วมของลุ่มน้ำในแคนาดาโดยใช้เกณฑ์การไหลสูงสุด

Evaluating changes in flood regime in Canadian watersheds using peaks over threshold approach

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

Pages 433-438 | Received 11 Jan 2020, Accepted 01 May 2020, Published online: 13 May 2020

คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, แคนาดาการไหลสูงสุดเกณฑ์การไหลสูงสุดเกินเกณฑ์

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09715010.2020.1764873?journalCode=tish20


แร่อินทรีย์ในชั้นถ่านหินของเหมืองแม่ทานในจังหวัดลำปาง ประเทศไทย - นัยสำหรับสภาพแวดล้อมการสะสม

Maceral Association in Coal-bearing Formation of Mae Than Coal Mine in Lampang, Thailand - Implication for Depositional Environment

อาจารย์ ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ

Source: Source: Environment and Natural Resources Journal 2022;

Vol.20(1): 96-109.

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/article/view/245652


  1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตของพืชที่สำคัญ และร่องรอยการใช้น้ำ ภายใต้ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) ในพื้นที่แห้งแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ในประเทศไทย
  2. การประเมินแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก CMIP6 GCMs เพื่อการจำลองอุณหภูมิประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงต้นศตวรรษที่ 21
  3. อนุภาคนาโน: ข้อดีและข้อเสียจากมุมมองด้านพิษวิทยาต่อสารพันธุกรรมในระบบนิเวศน์
  4. การศึกษาการกำจัดทางชีวภาพและความทนทานต่อยาปฏิชีวนะ Sulfamethoxazole โดยใช้ทั้งเซลล์ของเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่คัดแยกได้จากเปลือกไม้ผุ
  5. การประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประเทศไทย
  6. อิทธิพลของปลวกชนิด Fungus grower ต่อการปลดปล่อย CO2 จากดินในป่าดิบแล้งของประเทศไทย
ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.