• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตของพืชที่สำคัญ และร่องรอยการใช้น้ำ ภายใต้ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6)  ในพื้นที่แห้งแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก  ในประเทศไทย

Climate change impact on major crop yield and water footprint under CMIP6 climate projections in repeated drought and flood areas in Thailand

ผศ.ดร. นพพล อรุณรัตน์, ผศ.ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย

source: Science of The Total Environment

Volume 807, Part 2, 10 February 2022, 150741

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721058198

 


อนุภาคนาโน: ข้อดีและข้อเสียจากมุมมองด้านพิษวิทยาต่อสารพันธุกรรมในระบบนิเวศน์

Nanoparticles: Weighing the Pros and Cons from an Eco-genotoxicological Perspective

ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์

 

Source: J Cancer Prev 2021; 26(2): 83-97

Published online June 30, 2021

https://www.jcpjournal.org/journal/view.html?pn=vol&uid=863&vmd=Full


การศึกษาการกำจัดทางชีวภาพและความทนทานต่อยาปฏิชีวนะ Sulfamethoxazole โดยใช้ทั้งเซลล์ของเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่คัดแยกได้จากเปลือกไม้ผุ

Bioremoval and tolerance study of sulfamethoxazole using whole cell Trichoderma harzianum isolated from rotten tree bark

อาจารย์ ดร. นรินทร์ บุญตานนท์

Sourse : Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering

vol.56 ; 8 ; 920-927

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34270386/  

 


การประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประเทศไทย

Assessment of Water Resources Pollution Carrying Capacity in The Sa Kaeo Special Economic Zone, Thailand

ดร. ชิษณุพงศ์ ประทุม

Source: Pollution 2021, 7(4): 815-830 DOI: 10.22059/POLL.2021.322758.1073 

https://jpoll.ut.ac.ir/article_84113.html


อิทธิพลของปลวกชนิด Fungus grower ต่อการปลดปล่อย CO2 จากดินในป่าดิบแล้งของประเทศไทย

Effect of Fungus-Growing Termite on Soil CO2 Emission at Termitaria Scale in Dry Evergreen Forest, Thailand

วารินทร์ บุญเรียม  

 

Source: Environment and Natural Resources Journal

2021; 19(6): 503-513

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/article/view/245082


  1. ประชากรและการกระจายของช้างป่าเอเชีย (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ประเทศไทย
  2. การประเมินและจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมเชิงเวลาและพื้นที่ ในลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่
  3. การเติบโตของวงปีไม้และระหว่างวงปีไม้สนสามใบเกี่ยวข้องกับการบันทึกสภาพภูมิอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทยและการคาดการณ์สภาพอากาศในศตวรรษที่ 20
  4. การศึกษาค่าความเข้มข้นและการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่น PM10 และสาร PAHs ในบรรยากาศ และในอาคาร บริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ประเทศไทย
  5. การผลิตไฮโดรเจนและเอทานอลจากแอลฟา-เซลลูโลสและเซลลูโลสของชานอ้อย โดย Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU-ED1
  6. การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาตามโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.