• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ความหลากหลายชนิดไม้ยืนต้น มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของป่าต้นน้ำในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

Species Diversity, Aboveground Biomass, and Carbon Storage of Watershed Forest in Phayao Province, Thailand

วารินทร์ บุญเรียม

เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ลำปางฯ

คำสำคัญ : ความหลากหลายของต้นไม้ มวลชีวภาพของต้นไม้ การกักเก็บคาร์บอน ป่าเขตร้อนตามฤดูกาล พะเยา

Source:  ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES JOURNAL, Vol. 21 No. 1 (2023): Jan-Feb

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/article/view/247662


ประเทศไทยพบพืชสมุนไพรเสี่ยงสูญพันธุ์จากจีน “ดาดหินทราย” มีเขตการกระจายพันธุ์ใหม่แถบภาคเหนือ และเป็นพืชชนิดย่อยใหม่ในไทย

Begonia fimbristipula subsp. siamensis (sect. Diploclinium, Begoniaceae), a new taxon of the megadiverse genus endemic to Thailand

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

Source: PhytoKeys ; Vol. 218 ; Jan 2023

https://phytokeys.pensoft.net/article/85699

Key word: China, endemic, new subspecies, taxonomy, Thailand

คำสำคัญ : พืชชนิดใหม่ ดาดหินทราย ประเทศไทย


การใช้ภูมิทัศน์ที่มีมนุษย์อาศัยเป็นหลักเพื่อเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างถิ่นที่อยู่ที่แยกจากกันของช้างป่าเอเชีย (Elephas maximus) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Use of Human Dominated Landscape as Connectivity Corridors among Fragmented Habitats for Wild Asian Elephants (Elephas maximus) in the Eastern Part of Thailand

รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

คำสำคัญ : ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ช้างป่าเอเชีย ทางเดินช้าง

Source: Diversity;  Volume 15 ; Issue 1

https://www.mdpi.com/1424-2818/15/1/6


การประเมินประสิทธิภาพของ CMIP6 GCMs เพื่อจำลองปริมาณน้ำฝนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Evaluation of CMIP6 GCMs performance to simulate precipitation over Southeast Asia

ผศ.ดร. กฤตณะ พฤกษากร

คำสำคัญ : แบบจำลองภูมิอากาศโลก; โครงการเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลอง ระยะที่ 6; หยาดน้ำฟ้า; การจัดอันดับแบบจำลอง; เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Source: Atmospheric Research

Volume 282, February 2023, 106522

https://www-sciencedirect-com.ejournal.mahidol.ac.th/science/article/pii/S0169809522005087


สัดส่วนที่สำคัญของแหล่งความชื้นต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อปริมาณน้ำฝนในอิหร่าน โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง

Fractional Importance of Various Moisture Sources Influencing Precipitation in Iran Using a Comparative Analysis of Analytical Hierarchy Processes and Machine Learning Techniques

รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์

คำสำคัญ : อิหร่าน  แหล่งความชื้น ความสำคัญเชิงสัดส่วน เทคนิคการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง โมเดล FLEXPART

Source:  Journals  Atmosphere ; Volume 13  ;Issue 12

https://www.mdpi.com/2073-4433/13/12/2019


โครงสร้างประชากรและการกระจายพันธุ์ไม้ ในพื้นที่ป่าดิบเขาตอนล่าง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ภาคเหนือของประเทศไทย

Population Structure and Spatial Distribution of Tree Species in Lower Montane Forest, Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailand

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

คำสำคัญ: ป่าดิบเขาตอนล่าง ช่องนิเวศวิทยา รูปแบบการแพร่กระจาย แปลงพลวัตของป่า

Source: Environment and Natural Resources Journal; Vol. 20 No. 6 (2022): Nov-Dec

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/article/view/247384


  1. คาร์บอนอินทรีย์ในดินและความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดินภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในภาคเหนือของประเทศไทย
  2. การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างน้ำน้ำกากส่าและกลีเซอรอลเหลือทิ้งด้วยกระบวนการหมักไร้แสงร่วมกับเซลล์อิเล็กโทรไลซิสจุลชีพ
  3. ความหลากหลายและองค์ประกอบชุมชนของจุลินทรีย์ในดิน ในระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว (rice–fish co-culture) และการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว (rice monoculture)
  4. การคาดการณ์ดัชนีปริมาตรตะกอนในโรงบำบัดน้ำเสียโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
  5. ความสามารถในการรองรับคาร์บอนของสวนสาธารณะ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนในภูมิทัศน์เมืองที่หนาแน่น
  6. ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประชากรและขนาดลำตัวของปูเจ้าพ่อหลวง Indochinamon bhumibol (Naiyanetr, 2001) ปูน้ำจืดชนิดใกล้สูญพันธุ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Potamoidea: Potamidae)
ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.