• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การศึกษาการกำจัดทางชีวภาพและความทนทานต่อยาปฏิชีวนะ Sulfamethoxazole โดยใช้ทั้งเซลล์ของเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่คัดแยกได้จากเปลือกไม้ผุ

Bioremoval and tolerance study of sulfamethoxazole using whole cell Trichoderma harzianum isolated from rotten tree bark

อาจารย์ ดร. นรินทร์ บุญตานนท์

Sourse : Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering

vol.56 ; 8 ; 920-927

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34270386/  

 


การประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประเทศไทย

Assessment of Water Resources Pollution Carrying Capacity in The Sa Kaeo Special Economic Zone, Thailand

ดร. ชิษณุพงศ์ ประทุม

Source: Pollution 2021, 7(4): 815-830 DOI: 10.22059/POLL.2021.322758.1073 

https://jpoll.ut.ac.ir/article_84113.html


อิทธิพลของปลวกชนิด Fungus grower ต่อการปลดปล่อย CO2 จากดินในป่าดิบแล้งของประเทศไทย

Effect of Fungus-Growing Termite on Soil CO2 Emission at Termitaria Scale in Dry Evergreen Forest, Thailand

วารินทร์ บุญเรียม  

 

Source: Environment and Natural Resources Journal

2021; 19(6): 503-513

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/article/view/245082


ประชากรและการกระจายของช้างป่าเอเชีย (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ประเทศไทย

Population and distribution of wild Asian elephants (Elephas maximus) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Thailand

รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

Source : Source: PeerJ – Life and Environment ; Vol.9 ; e11896 https://peerj.com/articles/11896/


การประเมินและจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมเชิงเวลาและพื้นที่ ในลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่

Spatiotemporal Flood Risk Determination and Management for a Large River Basin

รศ.ดร. นวลจันทร์ สิงห์คราญ

Source: Applied Environmental Research Vol. 43(3); 92-106; Jul-sep (2021)

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/aer/article/view/243477

 


  1. การศึกษาค่าความเข้มข้นและการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่น PM10 และสาร PAHs ในบรรยากาศ และในอาคาร บริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ประเทศไทย
  2. การผลิตไฮโดรเจนและเอทานอลจากแอลฟา-เซลลูโลสและเซลลูโลสของชานอ้อย โดย Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU-ED1
  3. การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาตามโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
  4. การเปรียบเทียบเชิงบูรณาการความเป็นพิษต่อเซลล์และดีเอ็นเอของเม็ดสีเหลืองประเภทแคดเมียมคลอไรด์เทียบกับเหล็กออกไซด์ ในระดับหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง
  5. การย่อยสลายสีย้อมเมทิลออเรนจ์ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เจืออลูมิเนียม
  6. เซลลูโลสในวงปีไม้สัก คาร์บอนไอโซโทปในวงปีไม้, ออกซิเจนไอโซโทปในวงปีไม้ และความกว้างวงปีไม้จากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย บันทึกความผันแปรของมรสุมเอเชีย
ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.