• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ความสามารถในการรองรับคาร์บอนของสวนสาธารณะ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนในภูมิทัศน์เมืองที่หนาแน่น

Carbon sink capacity of public parks and carbon sequestration efficiency improvements in a dense urban landscape

รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ

คำสำคัญ: มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน, กรุงเทพมหานคร, ก๊าซเรือนกระจก, การจัดการสีเขียว,การใช้ที่ดิน, การปลูกต้นไม้

Source: Environmental Monitoring and Assessment 194(10):750;

https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-022-10432-x


ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประชากรและขนาดลำตัวของปูเจ้าพ่อหลวง Indochinamon bhumibol (Naiyanetr, 2001) ปูน้ำจืดชนิดใกล้สูญพันธุ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Potamoidea: Potamidae)

The Relationship between Population Density and Body Size of the Giant Mountain Crab Indochinamon bhumibol (Naiyanetr, 2001), an Endangered Species of Freshwater Crab from Northeastern Thailand (Potamoidea: Potamidae)

รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

คำสำคัญ : ปูน้ำจืด, ปูเจ้าพ่อหลวง, ปูเฉพาะถิ่น ประชากร

Source: Diversity ,Volume 14,  Issue 8,  10.3390/d14080682

https://www.mdpi.com/1424-2818/14/8/682


การประเมินความสามารถในการปรับตัวของชาวประมงในการกำหนดนโยบายในประเทศไทย

Incorporating fishers’ evaluation of adaptive capacity in policy making in Thailand

ศ.ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

คำสำคัญ : ชาวประมง, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประมง, ประเทศไทย

Source: Fisheries Research , Volume 254, October 2022, 106407

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783622001849?via%3Dihub


การเพิ่มมูลค่าก้นบุหรี่: ถ่านกัมมันต์ไฮโดรชาร์เพื่อการกำจัดสีเมทิลีนบลู

Cigarette Butts Valorization: Activated Hydrochar for Methylene Blue Removal

ผศ.ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย

Source: Chiang Mai Journal of Science : Vol.49 No.4 (July 2022)

DOI : https://doi.org/10.12982/CMJS.2022.062

คำสำคัญ : ก้นบุหรี่, ไฮโดรเทอร์มอลคาร์โบไนเซชัน, การดูดซับ, เมทิลีนบลู, ถ่านกัมมันต์


การประเมินคาร์บอนอินทรีย์ในดิน ธาตุอาหารในดิน และความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดินของการทำนาแบบขั้นบันไดและการปลูกข้าวไร่บนเนินเขา ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

Assessing soil organic carbon, soil nutrients and soil erodibility under terraced paddy fields and upland rice in Northern Thailand

รศ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ , ผศ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย

Source: Agronomy, Volume 12 Issue 2 10.3390/agronomy12020537

Paper link

คำสำคัญ :  คาร์บอนอินทรีย์ในดิน ความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน นาขั้นบันได ข้าวไร่บนเนินเขา


ระบบโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การทบทวนเพื่อค้นหากลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

Green logistics (GL) for environmental sustainability: A review in search of strategies for Thailand’s GL management

รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต

คำสำคัญ :  การบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียว, ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ประเทศไทย

Source : ABAC Journal Assumption University    

Vol .42/2, 293-319, Apr-Jun

http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/article/view/6401


  1. ภาพถ่ายความร้อนสำหรับประเมินความเครียดจากการขาดน้ำในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการทำนายผลผลิตภายใต้สภาวะแห้งแล้ง
  2. การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจของ PM2.5 จากการเผาไหม้ชีวมวลแบบเปิดของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ระหว่างช่วงเหตุการณ์หมอกควัน
  3. ความสามารถในการปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับความยั่งยืนของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  4. ผลกระทบต่อการผลิตทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือน และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย
  5. ผลกระทบของไฟต่อคาร์บอนอินทรีย์ในดิน ไนโตรเจนในดิน และคุณสมบัติของดินในพื้นที่ไร่หมุนเวียน บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
  6. ปรากฏการณ์เชิงแสงของขั้วแอโนดไทเทเนียมไดออกไซต์นาโนเพลทเจือซิลเวอร์ เพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนในกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเคมีทางแสง
ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.