• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ

29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ประกอบด้วย นายเทพเทพา เจริญดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเทศบาลนครระยอง (ES รุ่นที่ 12) นายสุมิตร วีระชัยรัตนา กรรมการและผู้จัดการ บริษัท เอส แอนด์ ที วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด (ES รุ่นที่ 13) และ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์ อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ES รุ่นที่ 13) เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตภายในและภายนอกชั้นเรียนกับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานจริง รวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4228 ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex


จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (EN CSR)

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.00 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (EN CSR)” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมอบสิ่งของสนับสนุน อาทิ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภคจากบุคลากรคณะ ศิษย์เก่า คุณเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มอบน้ำดื่มบริสุทธิ์ และ คุณสุภาพ พูลโสภา นักกีฬาเจ๊ตสกีทีมชาติไทย มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


นักศึกษาระดับปริญญาตรีดูงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ฯ

วันที่ 31 มกราคม 2567 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง และ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สวสว 390 ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Excursions for Environmental Science and Technology) นำโดย อาจารย์ ดร.ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ


กีฬากระชับมิตร "EN สัมพันธ์ 2024"

นักศึกษาและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬากระชับมิตร “EN สัมพันธ์ 2024” ประจำปีการศึกษา 2566 ซี่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 29 มกราคม 2567 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจัดตั้งทีมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสากลหลากหลายประเภท อาทิ แบดมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ก่อนในวันที่ 30 มกราคม 2567 จะเป็นการจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรม


EN สัมพันธ์ ปี 2566

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากกิจกรรม "EN สัมพันธ์" จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 บริเวณลานกรีนสแควร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ทัศนศึกษาโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาในรายวิชา ENEN 390 Excursions for Environmental Science and Technology ศึกษาดูงานหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในการผลิตน้ำดื่มและมาตรฐานน้ำดื่ม” ณ โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง จ.นนทบุรี และหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะภายใต้หลักความยั่งยืนและการบริหารจัดการของเสีย zero waste concept โดยการผลิตไฟฟ้าจากขยะ” ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม กรุงเทพฯ


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.