• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

1 สิงหาคม 2565 เวลา 8.45 - 16.30 น. หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ ทีมคณะทำงานสโมสรนักศึกษา EN ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำบรรยายและนำกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นำ - ผู้ตาม การทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมระดมความคิดวางแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา EN และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.