• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงยินดีกับ นางสาวภัสสร อิงอุดมนุกูล และ นางสาวณัฐนิชา ยิ้มพราย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานวิจัย Senior Project จากผลงานวิจัยเรื่อง “การติดตามอาณาเขตหากินของวัวแดง (Bos javanicus) ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี (Monitoring home range of banteng (Bos javanicus) after reintroduction in Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน Young Rising Stars of Science Award 2022 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนิสิต/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานโครงการวิจัยทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี Senior Project โดดเด่น ร่วมนำเสนอผลงานในงาน The 48th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT48) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงยินดีกับทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ประกอบด้วย นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4, นางสาวปภาวรินท์ ทรงพัฒนาศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับ นายธนวินท์ ธีระแสงจันทร์ นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ, นายอิชฌน์ อมรเวชยกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวณีรนุช สุดเจริญ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลต่อยอดจากการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “PRESERVE” 4ภายใต้โครงการ “PTTEP Teenergy” ปีที่ 8 จำนวนเงิน 40,000 บาท จากผลงาน "กล่องฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล : เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน" โดยมี อ. ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เพจ Facebook PTTEP CSR https://www.facebook.com/pttepcsr/photos/a.807605355951254/5883026258409113/

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิณทิพย์ คงชาตรี นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้ารับทุนการศึกษาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Commercial Asset Management PCL หรือ BAM) โดยมี คุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย คุณบัณฑิต  อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร BAM สำนักงานใหญ่  โดยในปีนี้จัดโครงการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้ชื่อ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 • 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน PTTEP Teenergy ปีที่ 8 กับการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2

  โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ “PRESERVE” ได้แก่หัวข้อเรื่อง “กล่องฟื้นฟูหญ้าทะเล เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน” ประกอบด้วย นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์ ชั้นปีที่ 4, นางสาวปภาวรินท์ ทรงพัฒนาศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ นายธนวินท์ ธีระแสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอิชฌน์ อมรเวชยกุล และคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวณีรนุช สุดเจริญ โดยมี อ. ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  และทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ “PROTECT” ได้แก่หัวข้อเรื่อง “เครื่องดูดไมโครพลาสติก” ประกอบด้วยนางสาวชนัญชิดา พลภักดี ชั้นปีที่ 3, นายชนาธิป สีหราช ชั้นปีที่ 3 และนายภิญโญ จันทเลิศ ชั้นปีที่ 2 โดยมี อ. ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาในการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงจุดประกายความคิดความกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้นักศึกษานำศักยภาพของตนเองออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับการการเรียน การใช้ชีวิต รวมถึงเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยมี หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้ประสานงานหลัก ณ ห้องประชุมศำสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) และอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ทั้งสองกลุ่มที่กวาดรางวัลชนะเลิศและ รองชนะเลิศอันดับ 1
  ในงาน PTTEP Teenergy ปีที่ 8 กับการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 โดย
  🥇 รางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ “PRESERVE” ได้แก่หัวข้อเรื่อง
  “กล่องฟื้นฟูหญ้าทะเล เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน”
  นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์ ชั้นปีที่ 4
  นางสาวปภาวรินท์ ทรงพัฒนาศิลป์ ชั้นปีที่ 4
  ร่วมกับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ นายธนวินท์ ธีระแสงจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอิชฌน์ อมรเวชยกุล
  และคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวณีรนุช สุดเจริญ
  อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
  ได้รับเงินรางวัล 130,000 บาทพร้อมโลห์เชิดชูเกียรติ
  🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ “PROTECT” ได้แก่หัวข้อเรื่อง “เครื่องดูดไมโครพลาสติก”
  นางสาวชนัญชิดา พลภักดี ชั้นปีที่ 3
  นายชนาธิป สีหราช ชั้นปีที่ 3
  นายภิญโญ จันทเลิศ ชั้นปีที่ 2
  อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
  ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมโลห์เชิดชูเกียรติ

 • ขอแสดงความยินดีกับทีม TKN22 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 รอบ Prototype Presentation Round กับธีม "Net Zero Innovation : นวัตกรรมคาร์บอนต่ำ"

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวกมลชนก สาลี ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและประสานงาน โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (บัณฑิตจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้ร่วมนำเสนอผลงานการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกโพลิเมอร์ Upcycle polyware เช่น หน้ากากอนามัยรวมไปถึง PP HDPE ผลิตเป็น นาฬิกา เก้าอี้ ที่ใส่ทิชชู่ ในการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 รอบ Prototype Presentation Round กับธีม ” Net Zero Innovation : นวัตกรรมคาร์บอนต่ำ ” ณ มหิดลสิทธาคาร ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามทีม TKN22 โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หลักสูตรนานาชาติ (นาย พงศ์พันธุ์ ไพโรจน์, นางสาว อิสริยา รัตนภูมิ, นาย ณพงษ์ ตั้งวิรุฬห์) ร่วมทีมด้วยจากการประกวดดังกล่าว ทีม TKN22 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติจึงขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

  1. นายคณพล คิลานนท์
  2. นางสาวพรนภา วาตาดา และ
  3. นางสาวหทัยชนก แก้วกันจร

  ในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science 2021 ระดับ Gold จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จากการประกวดผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Senior Project) จากโครงงานวิจัยหัวข้อ "การสร้างแบบจำลองการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยMachine Learning (Modelling Fine Atmospheric Particulate Matter Dispersion Using Machine Learning)" โดยมี อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 • เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติระดับทองแดงระดับประเทศ ใน “งานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เพื่อป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ ซึมซับ และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต โดยเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลไปยังชุมชน สังคมโดยรอบ และช่วยยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ในระดับสากลต่อไป

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรทยา เริ่มมนตรี อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวซอนย่า แยปปิเน่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย จากกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest
  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest
  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี ผลการตัดสินรางวัลดังนี้
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา คณะวิทยาศาสตร์
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายชอน กัลอัพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวษัณณพร เจริญทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ และ นางสาวพิชญ์สินี เลิศจตุรวิทย์ คณะศิลปศาสตร์
  รางวัลชมเชย ได้แก่
  - นายณฐนน กิตติมงคลสุข โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - Ms. Shormeli Akter วิทยาลัยนานาชาติ
  - นางสาวพัชรนันท์ พลอมรวรีย์ คณะศิลปศาสตร์
  - นางสาวซอนย่า แยปปิเน่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  - นางสาวอิสริญาจ์ ศรีเศวตศุภรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์
  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความมีส่วนร่วม ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Open. Connect. Balance. ประจำปี 2565 อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพันในฐานะประชาคมภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ให้แก่นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคต โดยเน้นย้ำแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และการนับรวมทุกกลุ่มคน (Inclusiveness)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลงาน “สารผสมสำหรับการผลิตไฮเทน” จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

 • 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2564 (Green Office) ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568) โดยมี คุณอภิรมย์ อังสุรัตน์ หัวหน้างานกายภาพและบริการพื้นฐาน เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรดังกล่าว

  โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานและส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geoscience เป็นผลงานในวารสารระดับ Top1% โดยอาจารย์ทำงานร่วมกับนักวิจัยจากหลายประเทศ เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำและตีพิมพ์ร่วมกันในวารสารที่มีชื่อเสียง

  ที่มา: รายการ [RERUN] EP.18 MUREX Live Podcast ประจำวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

 • 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดี เป็นผู้แทนหน่วยงานในโอกาสได้รับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564 และ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน โดยมี คุณอภิรมย์ อังสุรัตน์ หัวหน้างานกายภาพและบริการพื้นฐาน ในโอกาสได้รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564 โดยคณะได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Safety Day รณรงค์ชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety We Care) รวมถึงตั้งเป้าหมายไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดสถิติการประสบอันตรายภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/ 2565 ณ ห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดลำปาง ได้เดินทางส่งมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชอาหาร เพื่อรับรองผลผลิตการเกษตรภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ศูนย์ การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

   

 • ขอแสดงความยินดีแด่บุคลากรผู้เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้


  กลุ่มที่ 1 ข้าราชการประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์


  กลุ่มที่ 2 ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตำแหน่งปฏิบัติการ)
  นางจินตนา ประสพถิ่น ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน


  กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
  นายไพศาล ไชยศรีรัมย์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า


  กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำเงินนอกประมาณ
  นายมนัส ทองหล่อง ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง


  กลุ่มที่ 5
  5.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
  5.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม
  5.3 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน
  ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
  นางสาวอิสรีย์ อภิญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
  5.4 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน
  ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  นายวรงค์ บุญเชิดชู ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

© 2022 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.