• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการ เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ

MU-SDGs Case Study

เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Solar Powered Boat to Promote Sustainable Tourism Policy)

 

แหล่งทุน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วนงานหลัก

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ดำเนินการหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร

ผู้ดำเนินการร่วม

- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3

- กลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก (ชุมชนชายฝั่ง ตาม พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558)

 

คำอธิบาย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้กับ อพท. และชุมชนชายฝั่งเกาะหมาก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ปะการัง เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือยนต์ โดยปราศจากการปลดปล่อยคาร์บอน การปนเปื้อนเขม่าจากการเผาไหม้ลงสู่แนวปะการัง และส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เนื้อหา MU-SDGs Case Study

 

เกาะหมากเป็นพื้นที่ต้นแบบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในการยกระดับพื้นที่เกาะหมากเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) โดยขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ชาวบ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกาะหมากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขนส่งและการท่องเที่ยวด้วยเรือยนต์ โดยเมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้แล้วจะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศส่งผลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึงคราบเขม่าและคราบน้ำมันที่ตกลงสู่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและปะการัง

การลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการท่องเที่ยว จึงเป็นอีกแนวทางที่สำคัญในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นกลไกผลักดันเกาะหมากเข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  โดยเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และประชาคมเกาะหมาก และสร้างแผนยุทธศาสตร์และแผนการนำเทคโนโลยีเรือพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

ผลดำเนินการ

1)       มีการจัดกิจกรรมส่งมอบผลงาน เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนเกาะหมาก จ.ตราด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 60 คน

2)       มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งาน การบำรุงรักษาเรือ และแนะนำเส้นทางทางเที่ยวสำหรับเรือไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2565 ณ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 5 คน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

1)    ในเชิงพื้นที่: ชุมชนชายฝั่งใช้เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ และการฟื้นฟูปะการังรอบเกาะหมาก

2)    ในเชิงนโยบาย: สร้างตัวอย่างและรูปแบบการใช้งานเรือไฟฟ้าให้หน่วยงานที่มีการใช้งานเรือ เช่น ใช้เรือไฟฟ้าเข้าสู่เขตปะกะรังที่มีความอ่อนไหวในพื้นที่อุทยานฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าในประเทศ การใช้ประโยชน์สาธารณะของ อพท. ในการส่งเสริมเกาะหมากเป็นตามเกณฑ์การท่องเที่ยวยั่งยืน และขยายผลในพื้นที่อื่น และประชาคมเกาะหมากใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่โดยการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบ Low carbon

SDGs หลักที่สอดคล้องกับกิจกรรม

13

SDGs อื่น ๆ ที่สอดคล้อง

7 14

 

Key Message

การใช้เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่เกาะหมาก จ.ตราด ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

Links ข้อมูลเพิ่มเติม

 

https://www.dmcr.go.th/detailAll/57918/nws/257

https://th.postupnews.com/2022/04/nrct-solar-electric-boat.html

https://dkmmap.nrct.go.th/dkmmap-2021/project-detail.php?pid=64-087

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation

ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

อัลบั้มภาพ

   

Partners/Stakeholders

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ชุมชนเกาะหมาก จ.ตราด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกาะหมาก จ.ตราด

ชุมชนชายฝั่ง กลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก

ตัวชี้วัด THE Impact Ranking

7.4.1, 7.4.4, 14.3.4, 14.5.4


© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.