• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจัดอบรม โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน

สำนักข่าว เอ็นบีที คอนเนค  17 มิถุนายน 2567

ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  นายชัยธวัช เนียมศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน พร้อมด้วยนางจิรนันท์ สอนสุภาพ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเก็บรวบรวมขยะอันตรายแบบแยกประเภทและการบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย เพื่อลดปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนในจังหวัดเลยโดยขนส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนสารพิษจากขยะอันตราย

จากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาขยะอันตรายนับได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากการเพิ่มของจำนวนประชากรการเจริญเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ขยะชุมชนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของขยะอันตรายชุมชน อาทิ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสี และยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ เป็นต้น ปัจจุบันขยะอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นยังขาดระบบการคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยรวม และการจัดการขยะอันตรายที่ดีแนวทางแรกที่มีความจำเป็นที่สุด จะต้องดำเนินการคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะอันตรายในชุมชนต่อไป


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.