• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

“พัชรวาท” ต้อนรับ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย หารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทย – มาเลเซีย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม  13 มิถุนายน 2567

ที่มา : รัฐบาลไทย (https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/84381)

“พัชรวาท” ต้อนรับ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย หารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทย – มาเลเซีย วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ นายนิค นัซมี บิน นิค อะฮ์มัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมประเทศมาเลเซีย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ทส. และร่วมหารือถึงความร่วมมือการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศไทยกับ มาเลเซียณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พล.ต.อ.พัชรวาท ได้กล่าวต้อนรับถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยและมาเลเซีย ที่มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดและยาวนาน โดยมีความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อาทิ การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งกระทรวงฯ ได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ คาบสมุทรมาเลเซีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และในโอกาสนี้ ได้เชิญนายนิค นัซมี บิน นิค อะฮ์มัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 25 ที่ประเทศไทยจะเป็นประธานและเจ้าภาพ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และได้ขอให้มาเลเซียเร่งรัดพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อจะลงนามร่วมกันได้ในระหว่างช่วงการประชุมดังกล่าวด้าน นายนิค นัซมี บิน นิค อะฮ์มัด ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีความสนใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการรับรองคาร์บอนเครดิต ซึ่งมาเลเซียสนใจที่จะพัฒนาในประเทศของตน และเห็นว่าระบบให้การรับรองคาร์บอนเครดิตของไทย ได้แก่ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มีพัฒนาการมากที่สุดในภูมิภาคนี้ และประสงค์จะมีความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านนี้ต่อไป นอกจากนี้ ได้แจ้งถึงวาระการเป็นประธานอาเซียนของประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2568 โดยคาดหวังว่าจะได้ประสานงานและดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทยและอาเซียนต่อไป ซึ่งกระทรวงฯ ยินดีให้การสนับสนุนมาเลเซียอย่างเต็มที่


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.