• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ครม.เห็นชอบเพิ่มมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม “พังงา-กระบี่-เกาะพยาม ระนอง”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  31 พฤษภาคม 2567

ที่มา https://www.nationtv.tv/gogreen/378944452

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 7 อำเภอ จ.พังงา และ 5 อำเภอ จ.กระบี่ ต่อเนื่องจากเดิม พร้อมเพิ่มมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใหม่ ในพื้นที่หมู่เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง อย่างจำเป็นเร่งด่วน

เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยที่เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก

แนวทางปฏิบัติ อาทิ ห้ามทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสีย ตะกอน การท่องเที่ยวดำน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือ การให้อาหารสัตว์น้ำ การทำประมง การขุดหรือถมทะเล การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับกับพื้นที่ราชการ เช่น กองทัพเรือ การปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

“เมื่อประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 3 ฉบับ ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เชื่อมั่นว่าจะช่วยป้องกัน สงวน บำรุงรักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลตามธรรมชาติ และคงความสมบูรณ์ยั่งยืน ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กลับมามีความสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เพิ่มรายได้กิจการประมงท้องถิ่น เป็นการบริหารทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน”


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.