• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

สั่งตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8 พฤษภาคม 2567

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์  (https://www.thairath.co.th/news/local/2783883)

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ (สคพ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ ว่า สถานการณ์อุบัติภัยสารเคมีหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดฯ ขึ้นโดยมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับ กำกับ ให้มีการสำรวจโรงงานที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะโรงงานประเภทที่มีของเสียอันตรายหรือวัตถุอันตราย ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน โรงงานที่ถูกร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษซ้ำซากและไม่ได้รับการแก้ไขและจัดส่งข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พร้อมทั้งให้อุตสาหกรรมจังหวัด สนับสนุนข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการสำรวจ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบถี่ถ้วนและให้ ทสจ.ทั้ง 76 จังหวัด สคพ. 1-16 สนับสนุนการทำงานของจังหวัดอย่างเต็มที่ โดยให้ คพ.นำผลการตรวจสอบโรงงานของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดฯมาประมวลเสนอแนวทางในการกำกับ ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในเดือน มิ.ย.นี้

         พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด บูรณาการซักซ้อมการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และกำหนดเป็นมาตรการรองรับเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอให้สื่อสารข้อเท็จจริงกับประชาชนตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุ จนเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.