• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมคัดเลือกเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม ชี้ เยาวชนคือเป็นกระบอกเสียงสำคัญในส่งต่อแรงบันดาลใจ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5 พฤษภาคม 2567

ที่มา : MGR Online  (https://mgronline.com/qol/detail/9670000038230)

“เมื่อใดที่ต้นไม้ต้นสุดท้ายถูกโค่นลง ปลาตัวสุดท้ายถูกจับ แม่น้ำสายสุดท้ายกลายเป็นพิษ เมื่อนั้น เงินไม่ได้มีค่า เพราะเงินกินไม่ได้” หนึ่งในถ้อยคำของเยาวชนที่ชนะเลิศบนเวทีการประกวดเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม โดนใจนักวิชาการที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานร่วม 30ปี อย่าง คุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือTEI ที่ได้รับเกียรติเป็น 1 ใน 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากประชากรมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในการใช้ทรัพยากรมาก ไม่คุ้มค่า ตลอดจนเกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกระบวนการกระทำทุจริตที่หลากหลายรูปแบบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่และภารกิจงานที่เชื่อมโยง ด้วยการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) รวมทั้งการใช้ช่องทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการทุจริต (Rule by Law) จนเป็นสาเหตุการเกิด green corruption ซึ่งนับว่าเป็นการคอร์รัปชั่นที่ใหญ่และเลวร้ายที่สุด ส่งผลถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันตระหนักและเห็นความสำคัญของการร่วมอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า การสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการบริ โภคและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะการสร้างจิตสำนึกนับเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายปัญหาในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนในอนาคตคุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI บอกว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ คือกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงสื่อสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเวทีในครั้งนี้จึงเป็นพื้นที่ในการปลูกฝังการไม่กระทำการทุจริตทำลายสิ่งแวดล้อม (Anti green corruption) ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ และเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “บทบาทของเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นอีก 1 กระบวนการปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Anti-green Corruption) ด้วยความรู้ความสามารถผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสถาบันการศึกษาและในชุมชนตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศให้ยั่งยืนต่อไป” สำหรับ โครงการเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยในงานได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน เป็นประธานเปิดงานฯ และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ธนาคารออมสิน ท่านกนกกาญจน์ เงินยวง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะร่วมรอบชิงชนะเลิศ พร้อมรับโล่ขอบคุณจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.