• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

SME D Bank ประสานพลังจัดกิจกรรม “ส่ง…ขยะไปเกิดใหม่”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 พฤษภาคม 2567

ที่มา: https://bangkok-today.com/sme-d-bank-ประสานพลังจัดกิจกรรม/

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ร่วมกิจกรรม “ส่ง…ขยะไปเกิดใหม่” ภายใต้โครงการ “SME Decarbonize ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” เชิญชวนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจเก็บขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วไปรีไซเคิล พร้อมแลกรับ “กระเป๋าผ้า Go Green” สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝั่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในการดำเนินตามนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร สอดคล้องกับหลัก ESG (Environment: ดูแลสิ่งแวดล้อม Social: ดูแลสังคม และ Governance: มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี) ช่วยสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ควบคู่สาขาทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.