• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการทุกภาคส่วนบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง

การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการทุกภาคส่วนบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง

Integrating Stakeholders on Solid Waste and Wastewater Management Plan Development in Sa Kaeo Special Economic Zone and Adjacent Districts

โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการทุกภาคส่วนบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินการโดยคณะผู้วิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย อาจารย์ ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ดร.ชิษณุพงษ์ ประทุม และนายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2563 มีที่มาและความสำคัญจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ขาดการจัดการแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบในพื้นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการขยะและน้ำเสีย จึงต้องมีกระบวนการที่ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาแผนงานเพี่อใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะและน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด การศึกษาในครั้งนี้จึงมี     วัตถุประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อพัฒนาแผน และโปรแกรมของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลผักขะ ตำบลบ้านด่าน  ตำบลป่าไร่ ตำบลท่าข้าม และพื้นที่ใกล้เคียง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลอรัญประเทศ ตำบลฟากห้วย ตำบลบ้านใหม่ และตำบลหนองไทร มีรายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วยการสร้างความเข้าใจในความต้องการของนโยบายและแผนงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแผนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) และการเสนอทางเลือกสำหรับการจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการ

ผลสำเร็จของงานวิจัยมีผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล กล่าวคือ ทำให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้วที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีส่วนต่อการทำให้เกิดขยะและน้ำเสีย เพื่อสร้างมาตรการกำกับดูแลควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ไม่ก่อผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมอันเกิดขีดความสามารถที่ระบบนิเวศในพื้นที่จะรองรับได้ นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ มีการถอดบทเรียนจากการศึกษาระยะแรกด้านผลกระทบด้านขยะและน้ำเสียพื้นที่ชายแดนบ้านคลองลึก มาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ อันก่อให้เกิดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาการใช้ทรัพยากรในชุมชนสู่ความยั่งยืนได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย อีเมล์:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/EI/sustainableCity/Sa%20Kaeo/index.html หรือที่ FB: https://www.facebook.com/ecoindustry.rtc/posts/575903676507130/


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.