• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิปวิดิโอ

การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ

MU-SDGs Case Study

การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน

Development of modernize electric generator for sustainable energy

แหล่งทุน

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วนงานหลัก

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงานร่วม

-

ผู้ดำเนินการหลัก

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

ผู้ดำเนินการร่วม

-

คำอธิบาย

 

การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมใหม่ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนกลไกการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิม และนำเครื่องต้นแบบไปทดสอบการใช้งานจริงกับต้นกำเนิดพลังงานต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาให้ได้เครื่องที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้การผลิตไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน

เนื้อหา MU-SDGs Case Study

 

ความสำคัญ วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมใหม่ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้แหล่งพลังงานจากพลังทดแทนเป็นหลัก และนำเครื่องต้นแบบไปทดสอบการใช้งานจริงที่หลากหลายโดยผู้ใช้งานจริง เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาให้ได้เครื่องที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

- พัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบด้านการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อให้ใช้ได้กับแหล่งพลังงานอื่นๆ หรือประยุกต์ใช้เพื่อให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความพร้อมรับใช้สังคม

การดำเนินการ

- การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องต้นแบบโดยการพัฒนาและผลิตเครื่องต้นแบบตามที่ได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรไว้ (เลขที่คำขอ 1301004951, อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9553, 11909, 12058)

- ดำเนินการทดสอบต้นแบบในห้องปฏิบัติติการ และภาคสนาม เพื่อให้ได้ผลที่ได้จากการทดลองใช้งานในสภาพต่างๆ

- ภายหลังจากมีการทดลองใช้และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเครื่องให้สมบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในเชิงพาณิชย์ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ผลการดำเนินงาน

- ผลที่จะได้คือได้ต้นแบบเทคโนโลยีใหม่ด้านการผลิตไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานในอนาคต

- เป็นต้นแบบอุปกรณ์ด้านการถ่ายทอดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ต้องการกำลังอื่นๆ

- เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงานโดยนำพลังงานที่สูญเปล่ามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยสามารถปรับและประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร เป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

- เป็นการลดและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากการผลิตและใช้พลังงาน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

การนำไปใช้ประโยชน์

- ผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการคือ กังหันลมผลิตไฟฟ้า และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) แบบใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าทั้งจากแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ (พลังงานหมุนเวียน) และยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่เหลือทิ้ง

ขณะนี้ผลงานอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาการในส่วนของโครงสร้างและชิ้นส่วน ให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมากและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านพลังงานทดแทนได้อย่างหลากหลาย

 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

1. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9553 ออกให้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เรื่อง ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ

2. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11909 ออกให้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12058 ออกให้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชุดผลิตพลังงานแบบใบพัด

4. อยู่ระหว่างการยื่นขอ สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1301004951 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบบพัดสวนทาง

ความแตกต่าง หรือมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากโครงการอื่น

เป็นโครงการที่ใช้กระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐานและต่อยอดจนสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

ผลกระทบในระดับชุมชน ประเทศ ระดับโลก

- เป็นต้นแบบนวัตกรรมใหม่ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน ในแง่ของการใช้ต้นกำเนิดพลังงานลดลง ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน อุตสาหกรรม และระดับประเทศ

- เสริมสร้างเครือข่ายการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

- เพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันเทคโนโลยีให้ทัดเทียมประเทศอื่น

SDGs หลักที่สอดคล้องกับกิจกรรม

7

SDGs อื่น ๆ ที่สอดคล้อง

 

รูปหน้าปก (ที่จะโชว์หน้าเว็บ)

รูปหน้ารายละเอียด

 

Key Message

 

เป็นต้นแบบนวัตกรรมใหม่ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถนำไปใช้งานจริง มีความสมบูรณ์พร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการผลิตไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจด้านพลังงาน ตลอดจนเป็นต้นแบบเทคโนโลยีของการกำเนิดไฟฟ้าที่จะประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย

Links ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation

Partners/Stakeholders

- นักวิจัย

- ผู้ประกอบการ

ตัวชี้วัด THE Impact Ranking

7.4.3


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.