• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
[ปริญญาโท] ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ ASEAN+ONE SCHOLARSHIP

🌟ใครอยากได้ทุนศึกษาวิจัยเพื่อการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นมาทางนี้ .....
🌟มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN+ONE SCHOLARSHIP เพื่อเป็นทุนศึกษาวิจัย และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2568 ในสาขา โภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่ง ของประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵
ที่สำคัญ ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาที่ไม่ต้องสอบข้อเขียน เป็นทุนให้เปล่าและไม่ต้องใช้เงินทุนคืนด้วยนะ!!!
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัครได้โดย Scan QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ คลิ๊ก Link ด้านล่าง ได้เลยค่ะ
Link ระเบียบรับสมัครทุน
https://www.dropbox.com/sh/c958wfkf6j4tv03/AACt8Rl0JkDxGlaMIDELRQkMa?dl=0&fbclid=IwAR2E8VNglbsWkXpkuGvG5Se0RsE3lqKRg-1G9C8pwytyWoSE034ZLxa28jE

https://www.facebook.com/ajtfoundation?locale=th_TH
อย่าลืมแชร์ข้อมูลต่อให้เพื่อน ๆ กันด้วยนะคะ 😊

#มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
#ทุนการศึกษา
#ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
#ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น
#ทุนปริญญาโท


[ป.ตรี] ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาในเบื้องต้น (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 ทั้งนี้ หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3. มีรายได้รวมของครอบครัว หรือผู้ปกครองน้อยกว่า 360,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ หากมีรายได้รวมของครอบครัว หรือผู้ปกครองมากกว่า 360,000 บาท ต่อปี ต้องแสดงหลักฐานว่ามีความขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เช่น ใบรับรองหรือหนังสือแสดงภาวะหนี้สินของครอบครัวหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เป็นต้น

กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา และอัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัครผ่านทาง Google Forms ได้ที่ https://bit.ly/Apply-MUGrant2023 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้อง Log in ด้วย Account ของ Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยมหิดล (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) เพื่อใช้ในการอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ มิฉะนั้นจะไม่สามารถ อัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ หากยังไม่มี Account ให้ลงทะเบียนได้ที่ https://gap.mahidol.ac.th/  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/2023/17415 

ประกาศ


[ป.ตรี ปี2] ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน

-ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

-มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียร

-ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

-ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

-ใบสมัคร (ขอรับได้ที่ งานบริการการศึกษาของคณะ)

-รูปถ่าย 1 นิ้ว

-ใบแสดงผลการเรียน

-สำเนาบัตรประชาชน

-ภาพถ่ายบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมด และมีผู้สมัครพร้อมผู้ปกครองอยู่ในภาพ

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาของคณะ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566


[ทุกระดับ] ทุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2566

ทุนผู้ช่วยสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ประจำปีการศึกษา 2566

โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ES ชั้นปีที่ 4 และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ โดยนักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาอยู่ในแผน ก. และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือนักศึกษาปริญญาเอกที่มีผลผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แล้ว 

มูลค่าทุน : ทุนละไม่เกิน 12,000 บาท (เดือนละ 3,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 4 เดือน)

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศให้ทุน และติดต่อที่ งานบริการการศึกษาของคณะ

ประกาศทุน


[ป.ตรี] ทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาอย่างแท้จริง มีความตั้งใจจะศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรปริญญาตรี มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีและมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี หมดเขตรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศทุน

รายการสนับสนุนทุนการศึกษา

1.ค่าหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามที่จ่ายจริง)

2.ค่าหอพัก (ตามที่จ่ายจริง) แต่ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)/ปี

3.ค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)/ปี

ประกาศทุน

ใบสมัครทุน

หนังสือรับรองสภานภาพครอบครัว


[ป.ตรี] ทุนมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษา มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และเป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือขาดบุพการี โดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศทุน หมดเขตรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2566

ประกาศทุน

ใบสมัครทุน


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.