• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล”

22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานบริการการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรบรรยายประกอบด้วย นายแพทย์ วุฒิภัทร เอี่ยมมีชัย, ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ และ ดร.ปาริชาต อภิเดชากุล จากศูนย์ความป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างข้อสอบ และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ “Outcome-Based Learning” ผ่านการออกแบบกระบวนการต่างๆ อาทิ กลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง” ทั้งนี้ โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ จำนวน 26 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.