ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2562
 

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็น "แม่" ที่มีบุตรธิดาโดยสายเลือดหรือโดยสมรสในความดูแลของตนเอง หรือ ในกรณีที่มีบุตรบุญธรรม ต้องมีเอกสารรับรองการเป็นบุตรบุญธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย
 2. สัญชาติไทย
ดาวโหลดใบสมัคร
 1. ไฟล์รูปแบบ MS Word
 2. ไฟล์รูปแบบ PDF
วิธีการสมัคร
 1. หน่วยงานหรือบุคคลสามารถเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 หรือ ผู้สมัครส่งเอกสารที่เล่าเรื่องของตนเองตามเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกเป็นแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ a4 พร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 2. แนบหลักฐานที่โดดเด่นเกี่ยวกับความเป็นแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  หรือ บันทึกเป็นวีดีโอแสดงผลงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที
  และส่งไฟล์วีดีโอ/คลิปทาง https://www.facebook.com/greenmom.mu
 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผลงานที่โดดเด่นฯ (ในข้อ 2) มาที่
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2103, 2222 โทรสาร 02-441-9509-10
  หรือส่งทางอีเมล: greenmom.mu@gmail.com,
  niramon.mun@mahidol.ac.th
วิธีการคัดเลือก

เมื่อผ่านการคัดกรองความครบถ้วนของหลักฐานที่ผู้สมัครส่งมาทั้งหมดเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ตั้งไว้แล้วคณะทำงานจะทำการลงพื้นที่จริงของถิ่นที่อยู่ของแม่อนุรักษ์ที่ผ่านการเข้ารอบ

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ผ่านทาง Website : http://www.en.mahidol.ac.th/greenmom
และ Facebook : http://www.facebook.com/greenmom.mu

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

 1. ด้านความเป็นแม่
  1.1 การอุทิศกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตตนด้วยความมานะ อุตสาหะ
  1.2 มีความอดทน ประหยัด อดออมและขยันหมั่นเพียร
  1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
 2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบเป็น 2 ส่วน
  2.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อลูกและครอบครัว
  2.1.1 การปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
  2.1.2 อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกด้วยการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติ
  2.1.3 การส่งเสริมหรือสนับสนุนลูกเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2.1.4 เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีแก่ลูกและครอบครัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
  2.2.1 มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
  2.2.2 มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
  2.2.3 มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคมอย่างสูงสุด
  2.2.4 มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏส่งผลอย่างเด่นชัดต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของคนในชุมชน/สังคม ที่จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม