• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  20 มิถุนายน 2567

ที่มา: https://maehongson.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/299130

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการ “ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ  และนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนบ้านแม่สะกึ๊ดและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม

ในปัจจุบัน ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ในประเด็นการพัฒนาจังหวัด การยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยกำหนดแนวทางการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ โดยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และราษฎรในพื้นที่ เพื่อช่วยกันทำความดีเพื่อประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมุ่งสร้างจิตสำนึกสาธารณะและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว แก้ไขปัญหา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.