• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5 มิถุนายน 2567

ที่มา: https://ch3plus.com/news/environment/krobkruakao3/402683

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day มีจุดเริ่มต้นขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักต่อวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก จาก “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศกำลังเผชิญอยู่  ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” พร้อมจัดให้มีคำขวัญและหัวข้อเพื่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละปีต่างกัน

โดยในส่วนของประเทศไทย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู้วิกฤตภัยแล้ง อีกทั้งนำเสนอการเตรียมการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ ยกระดับการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาคเอกชน มุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการประกอบกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้บริโภคการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จต้องใช้แนวทางที่ใช้ความรู้ แรงผลักดัน และความร่วมมือจากคนทุกรุ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคม  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรที่อยู่รอบ ๆ ตัว เช่น การใช้น้ำ ไฟ อย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะ สร้างพฤติกรรมการแยกขยะ และการลดการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง ไม่ตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา ตลอดจนช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม สร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นพลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใสและยั่งยืนสำหรับทุกคนต่อไปในอนาคต


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.