• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Management of Paddy Fields and Climate Change in Thailand: Alternative and managed Effectively

การจัดการเขตพื้นที่ปลูกข้าวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย: ทางเลือกและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

(Management of Paddy Fields and Climate Change in Thailand: Alternative and managed Effectively)

  

หัวข้อ

รายละเอียด

SDG goal หลัก:

12

ชื่องานวิจัย:

การจัดการเขตพื้นที่ปลูกข้าวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย: ทางเลือกและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Management of Paddy Fields and Climate Change in Thailand: Alternative and managed Effectively)

ชื่อผู้วิจัย:

รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

คณะ:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ:

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีรากฐานสำคัญจากภาคเกษตรกรรมแต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรกลับประสบปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตรและการตลาดมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง และน้ำท่วม) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม และผลผลิตทางเกษตรล้นตลาด เนื่องจากเกษตรกรผลิตมากเกินไป ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ นอกจากนี้ ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา:

พื้นที่ศึกษาครอบคลุม 3 ภาคคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคกลางจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์

วัตถุประสงค์:

1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพื้นที่ปลูกข้าว

2) เพื่อคาดการณ์ผลผลิตข้าวในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละชั้นข้อมูลความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว

3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย (31 มกราคม 2563)

แหล่งทุนสนับสนุน:

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หน่วยงานที่ร่วมมือ:

กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

เกษตรกร

ระดับความร่วมมือ:

ประเทศ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):

ผลงานวิจัยเป็น การแบ่งพื้นที่ปลูกข้าว (Zoning) ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนด้านวัตถุดิบ แรงงาน การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:

-

รูปภาพประกอบ:

 

Management of Paddy Fields and Climate Change in Thailand: Alternative and managed Effectively

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:

13,15


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.