• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Awards and Honors

ขอแสดงความยินดี

🎉 Congratulations 🎉

ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่านการประเมินระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับ 2

MAHIDOL UNIVERSITY PROFESSIONAL STANDARDS
FRAMEWORK : MUPSF


ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.แพรวา วงษ์บุรี
ได้รับทุนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภท Starter) ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการวิจัย เรื่อง
“ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ร่วมด้วยทีมวิจัย :
ดร.จักรพล พันธุวงศ์ภักดี / ผศ.ดร.จิรทยา เริ่มมนตรี / รศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย /ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ /
รศ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ /รศ.ดร. กฤตณะ พฤกษากร / รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ (MUNU) /
รศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล (MUVS) / ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ (MUKA) /
Prof.Dr.Shabbir H. Gheewala (JGSEE)
และ Prof.Dr.Can Wang (THU)


ทุนสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ คุณณภัทร ปรุงศรีปัญญา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ทุนสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรม” ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024 (Mahidol University SDGs Showcase 2024) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าคนเก่งของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ)
ดร.ธารินี บัวดิษฐ์ เข้ารับรางวัล Outstanding Thesis Awards Promoting Mahidol University’s SDGs Policies ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024 (Mahidol University SDGs Showcase 2024) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สุชีวะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอแสดงความขอบคุณนักกีฬา

👏🏻🎉 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
ขอแสดงความขอบคุณนักกีฬาทุกท่าน ที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 และ
👏🏻🏅 ขอแสดงความยินดีแด่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล

⭐️ คุณวิชัย บุญหลง
🥇 เหรียญทอง จากกีฬาเซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง

⭐️ คุณวิศรุต เตียเจริญ
🥇 เหรียญทอง จากกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมผสม


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.