• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต้อนรับแขกผู้มาเยือนจาก Michigan State University (MSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับแขกผู้มาเยือนจาก Michigan State University (MSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Qing Xia, Associate Director for Global Health Education; Research Coordinator Dr. Ramjee Ghimire, Global Outreach and Network Specialist จาก Michigan State University (MSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อม ผศ.ดร.แสงเดือน มูลสม ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network: THOHUN) และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง MSU กับ THOHUN ในโครงการ Mekong One Health Invitation Program (MOHIP) โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยเกี่ยวกับ “Health Security, One Health and Zoonoses”

โดยการหารือประกอบด้วยการนำเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติระหว่างนักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานในลุ่มน้ำโขงกับ United States Government (USG) One Health เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยใช้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) การร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายเกี่ยวกับความมั่นคงด้าน One Health เพื่อพัฒนาและนำเสนอหลักสูตรในหัวข้อ “หลักประกันสุขภาพ สุขภาพหนึ่งเดียว และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” ตลอดจนการจัดหาแหล่งทุนให้แก่นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานในลุ่มน้ำโขงเพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพในลุ่มน้ำโขง รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปยังส่วนงานและศูนย์วิจัยอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.