• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เป็น 1 ใน 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ #CHOICEISYOURS ด้วยแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม Recycle สำหรับใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะ
ในชื่อทีม Magic powder
1.คุณชนาพร วรรณโสภณ
2.คุณหทัยภัทร บำรุงกาญจน์
โดยมีคุณพรรณิกา ลอยวิรัตน์ เป็น Supporter สนับสนุนการทำงาน
โดย อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ และ ดร. วิชญา รงค์สยามานนท์
มาร่วมส่งกำลังใจในการประกวดรอบสุดท้ายในช่วงปลายเดือนตุลานี้
โครงการจัดโดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟต์ และเอสซีจี
สามารถรับชมแนวความคิดที่ส่งเข้าประกวดได้ที่
https://youtu.be/yvwkkN2fmj0
รายละเอียดโครงการ
https://www.bmw.co.th/th/discover/choice-is-yours/announcement.html?fbclid=IwAR2h4cqmdxpgNxD7FB_Eum1CmyGuzknXedz4zNIZL7eulskbymIOCvv1FXE


รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติระดับทองแดงระดับประเทศ ใน “งานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เพื่อป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ ซึมซับ และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต โดยเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลไปยังชุมชน สังคมโดยรอบ และช่วยยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ในระดับสากลต่อไป


 ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรทยา เริ่มมนตรี อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


รางวัลชมเชย จากกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวซอนย่า แยปปิเน่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย จากกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี ผลการตัดสินรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายชอน กัลอัพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวษัณณพร เจริญทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ และ นางสาวพิชญ์สินี เลิศจตุรวิทย์ คณะศิลปศาสตร์
รางวัลชมเชย ได้แก่
- นายณฐนน กิตติมงคลสุข โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ms. Shormeli Akter วิทยาลัยนานาชาติ
- นางสาวพัชรนันท์ พลอมรวรีย์ คณะศิลปศาสตร์
- นางสาวซอนย่า แยปปิเน่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- นางสาวอิสริญาจ์ ศรีเศวตศุภรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความมีส่วนร่วม ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Open. Connect. Balance. ประจำปี 2565 อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพันในฐานะประชาคมภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ให้แก่นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคต โดยเน้นย้ำแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และการนับรวมทุกกลุ่มคน (Inclusiveness)

© 2022 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.