• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

โคกหนองนาโมเดลป่าชายเลนแหลมสิงห์ แนวร่วมฟื้นชีวิต คืนวิถีธรรมชาติ วิถีชุมชน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 มิถุนายน 2567

ที่มา https://www.lokwannee.com/web2013/?p=468365

โคกหนองนา แนวคิดการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

 การพัฒนาพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลัก บวร โดยมีผู้นำศาสนาเป็นศูนย์รวมใจในการพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืน  พระปลัดสาธิต สุจิณโณ ได้ให้แนวคิดกับคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ) ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีว่า การจัดกระบวนการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสูงสุด ให้กำหนดชัดเจนลงไปว่า พื้นที่ไหนจะเป็นเขตอนุรักษ์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้บำบัดอากาศ แหล่งออกซิเจนของชุมชน พื้นที่ส่วนไหนจะเป็นส่วนที่ชาวบ้านใช้ทำมาหากิน ประมาณคนละ1- 2 ไร่ ให้มีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นกันเขตพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยให้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจฯ ดูแลกันเอง จ้างกันเองในราคาถูกและร่วมกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งกันเขตพื้นที่สำหรับพัฒนาถนนให้เกิดความสะดวกมีไฟฟ้าประปาได้ในอนาคต พื้นที่ตรงนี้จะสร้างรายได้ทั้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ และจะประมวลผลทุกปีว่าชาวบ้านมีรายได้พอที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตัวเองไหม”

นอกเหนือจากการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ วางแผนไว้ว่าในส่วนพื้นที่ป่าจะทำทางเดินศึกษาธรรมชาติ 400 กว่าไร่ และฟื้นฟูระบบน้ำให้เป็นแหล่งอาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้ำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติในชุมชน ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์สมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.