• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปี 2567

พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (The Power Green Camp 2024)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (The Power Green Camp 2024) เพื่อมุ่งส่งเสริมเยาวชนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพของป่าในเมืองอย่างเป็นระบบ รวมถึงการทัศนศึกษาในพื้นที่จริง อาทิ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร และ ป่าและลำธารธรรมชาติ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 โดยมีนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 50 คน

โดยในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม และประกาศทีมที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงาน ซึ่งในปีนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม “สีเขียว” จากผลงานในชื่อ “Tin Tin Assistant” แอปพลิเคชั่นเพื่อการวางแผนและการจัดการพื้นที่สีเขียวของผู้ใช้งานภายในเมือง ขณะที่ทีม “สีม่วง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ “CO GREEN DESIGN” แอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนำชนิดของต้นไม้ที่เหมาะสมในการนำมาปลูกในห้องต่างๆ ทั้งภายในบ้านและอาคาร และทีม “สีแดง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานชื่อ “pedpakgreen” แอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอโครงงานกลุ่มสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อาจารย์ ดร. วิชญา รงค์สยามานนท์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คุณภาณี แสงอ่อน นักวิชาการเกษตร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดค่ายฯ รายงานผลการดำเนินโครงการ และ คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีปิดการแข่งขัน

โดยผู้สนใจสามารถรับชมการนำเสนอโครงการแบบย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/share/p/VM5S7Mq7sDsmZDZz/?mibextid=oFDknk


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.