รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิชาการ/การตีพิมพ์
5937070 นาย กิจติพงษ์ สุขารมย์ รศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต การวิเคราะห์ช่องว่างและยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001:2015) ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม Gap analysis of environmental management system standard ISO14001:2015 conformity of a large school in Nakhon Pathom, Thailand. The 3rd International Conference of
5936193 นาย นิพิฐพนธ์ โชติวงษ์ ผศ.ดร.กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล ศักยภาพในการปรับตัวของชุมชนต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม : กรณีศึกษาหมู่บ้านฉู่ฉี่ "ทุนชุมชนของหมู่บ้านฉู่ฉี่ในการรับมือต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมน้ำดอนหอยหลอด. UTCC ACADEMIC DAY ครั้งที่ 3. 31 พ.ค. 2562 ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้า กรุงเทพมหานคร (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5837082 น.ส. ศรัณยา ภักดีวุฒิ รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ การประเมินวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของการปลูกข้าวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว "Water Footprint Assessment of Rice in LAO PDR. The 11th TSAE International Conference. 26 เม.ย. 2561 Chulabhorn International Convention Center (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5736326 น.ส. วิชชุลดา สีจันทา รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี คุณภาพอากาศทางด้านจุลชีววิทยาภายในโรงอาหารที่มีการระบายอากาศโดยวิธีกลและวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง "คุณภาพอากาศทางด้านจุลชีววิทยาภายในโรงอาหารที่มีการระบายอากาสโดยวิธีกลและวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. 26 มี.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (THAILAND. : ระดับนานาชาติ )"
5736327 น.ส. นงนุช เวียงคำ รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี การเติมแบคทีเรียต้านทานแคดแมียมในดินเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพืชและการบำบัดแคดเมียมโดยใช้หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 "การเติมแบคทีเรียต้านทานแคดเมี่ยมในดินเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพืชและการบำบัดแคดเมี่ยมโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. การประชุมวิชาการระดัยชาติครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 08 ธ.ค. 2559 (THAILAND. : ระดับชาติ : Poster Presentation )"
5737229 น.ส. ปฐมาวดี มาสอน รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต การศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงและโอกาสเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานพ่นสีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดระยอง "การศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานพ่นสีที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดระยอง. Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management. 24 ส.ค. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5737234 นาย อภิรมย์ อังสุรัตน์ รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระหว่างคณะและหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยมหิดล "Performance Evaluation on Electricity Consumption in Humanities and Social Science Faculties of Mahidol University, Thailand. The 2nd Multidisciplinary Research and Innovation for Globally Sustainable Development. 25 ก.พ. 2559 H.R.H Princess Valaya Hotel, Pathum Thani, Thailand (THAILAND. : ระดับนานาชาติ : Poster Presentation )"
5737479 นาย อติโชติ ตรีกุลธนาโชติ รศ.ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร การศึกษาความเป็นไปได้ การบำบัดของเสียจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวโดยการย่อยสลายแบบไร้อากาศ "การศึกษาความเป็นไปได้ของการบำบัดของเสียจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวด้วยการย่อยสลายแบบไร้อากาศ. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561. 16 ธ.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5636171 นาย ชาลี สีกระมล ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ การปลอดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากเรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว "Emission f vlatile Organic Compunds from storage natural gas liquid tank vessel.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. 29 ต.ค. 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5636174 น.ส. ปัณณิกา สกุลวรวิทย์ รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของโกงกางใบใหญ่ RHIZOPHORA MUCRONATA POIR. (RHIZOPHORACEAE) บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย "ผลของการตัดขยายระยะต่ออัตราการเติบโตและมวลชีวภาพของโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ตั้งที่ 44. 19 ต.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5636176 น.ส. รุ่งทิวา พงษ์อัคคศิรา ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช "CARBON FOOTPRINT OF HER MAJESTY CARDIAC CENTER, SIRIRAJ HOSPITAL. ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5. 27 พ.ย. 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5636178 นาย ดุษิต ส่งตระกูลศักดิ์ รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต การประเมินศักยภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) ของศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย "Environmental management system assessment iso14001:2015 of Honda car service center. The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2018). 28 ธ.ค. 2561 at the Hotel Windsor Suites & Convention, Bangkok, Thailand (THAILAND. : ระดับนานาชาติ : Oral Presentation )"
5637535 นาย วัชระ พัฒอำพันธ์ รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร การใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีร่วมกับอุปกรณ์ดักยุงสำหรับควบคุมพาหะโรคไข้เลือดออก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร "Efficacy of Integrated Method between Gravid Aedes Trap (GAT) and Space Spray for Controlling Dengue Vectors in Bangkok.The 4th EnvironmentAsia International Conference. 21 มิ.ย. 2560 at Chulalongkorn University, Bangkok (THAILAND. : ระดับนานาชาติ : Oral Presentation )"
5637537 นาง ชิสา ว่องวชิราพาณิชย์ ผศ.ดร. เรวดี โรจนกนันท์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, ประเทศไทย "1. CARBON FOOTPRINT OF LOCAL ADMINISTRATIVE: A CASE STUDY OF PATHUMTHANI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, THAILAND.การประชุมวิชาการ Grad Research @ MU Research Expo 2014. 01 ธ.ค. 2557 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล(THAILAND. : ระดับนานาชาติ )"
5637538 น.ส. จุฑารัตน์ แตงไทย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ความหลากชนิดของนกและการใช้รังเทียมโดยนกที่ผสมพันธุ์ในป่าชายเลนบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย "การใช้รังเทียมแบบกล่องเพื่อเพิ่มความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพราะราชดำริ จังหวัดจันทบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560. 14 ธ.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(THAILAND. : ระดับนานาชาติ : Oral Presentation )"
5637539 นาย วิวัฒน์ สุขกาย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ การประเมินผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย "การประเมินผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 : Geoinfotech 2014. 12 พ.ย. 2557 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (THAILAND. : ระดับชาติ : Poster Presentation )"
5637540 น.ส. วราภรณ์ แก่นสุริยะ อ.ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร การพัฒนาเชื้อเพลิงแข็งจากกากไขมันและเศษถ่านหินของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง "การขึ้นรูปเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากของเสียโรงงานทูน่ากระป๋อง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. 31 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี(THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5637543 น.ส. จีระภา นามี ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา กลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยว ภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง จังหวัดเลย ประเทศไทย "การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา กลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง จังหวัดเลย ประเทศไทย. การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559. 01 พ.ค. 2559(THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5637546 น.ส. วริศรา เสน่ห์เจริญ รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร แบบรูปปรากฏการณ์เกาะความร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซตแบบอนุกรมเวลาช่วงคลื่นเทอร์มอลอินฟราเรด "Warisara Sanecharoen, Kanchana Nakhapakorn, Aeumphorn Mutchimwong, Supet Jirakajohnkool, Rattapon Onchang.Assessment of Urban Heat Island Patterns in Bangkok Metropolitan area Using Time-Series of LANDSAT Thermal Infrared Data.. Environment and Natural Resources Journal . (in press)ระดับการตีพิมพ์ : ระดับนานาชาติภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษฐานข้อมูล : SCOPUS"
5537306 น.ส. ภัทรวสี มณีสุธรรม ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย การประเมินวอร์เตอร์ฟุตปริ้นของน้ำส้มพร้อมดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย "รอยเท้าน้ำของการปลูกส้มสายน้ำผึ่ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ 2559. 01 พ.ค. 2559 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ(THAILAND. : ระดับชาติ )"
5537308 น.ส. ธิดารัตน์ ชูชื่น รศ.ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลสีเขียว "แนวทางของการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลสีเขียว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6. 28 เม.ย. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร(THAILAND. : ระดับชาติ : Poster Presentation )"
5537314 นาย ทาธฤษ กุณาศล ผศ.ดร. อัจฉราพร ขำโสภา การบำบัดไนโตรเจนที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากนาข้าวโดยใช้พืชน้ำ "การบำบัดไนไตรเจนที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากนาข้าวโดยใช้พืชน้ำ. การประชุมวิชา ""ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 1. 03 พ.ย. 2559 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร(THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )"
5537879 น.ส. จิราภรณ์ บุญมาก อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม การประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตสับปะรดโรงงานและสับปะรดกระป๋อง "ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการปลูกสับปะรด : กรณีศึกษาอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 34. 27 มี.ค. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(THAILAND. : Poster Presentation )"
5336512 นาย จนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล ผศ.ดร. ปกรณ์ สุวานิช การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มด้วยวิธีการใหม่ในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีไลดาร์และภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูงสำหรับการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ "จนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล, ปกรณ์ สุวานิช, กาญจนา นาคะภากร, สุกิจ วิเสษสินธุ์.การประเมินและติดตามลักษณะภูมิประเทศในบริเวณที่เกิดดินถล่มโดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขและข้อมูลไลดาร์ : พื้นที่ศึกษา บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์.. วารสารสหศาสตร์ . ที่ 13,ฉบับที่ 1,มกราคม-เมษายน 2555. .ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทยฐานข้อมูล : TCI 2"